30 VIKTIGE KINESISKE FRASER OG SETNINGER

Kinesisk er et tonespråk med mange homonymer (fra gresk homoios = identisk og onoma = navn, ord med forskjellige meninger men med samme uttale). Forskjellige uttaler betyr at det er forskjellige tegn med forskjellig mening. Når vi snakker kinesisk er det derfor viktig at tonen er korrekt. Det er fire toner i det kinesiske språket:

Første tone ( – ): høy og flat pitch.

Andre tone ( / ): stemmen stiger fra lav til høy pitch, som når man spør et spørsmål;

Tredje tone ( V ): stemmen starter med en høy pitch, for så å gå ned for så å stige til høy pitch.

Fjerde tone ( \ ): stemmen starter med høy pitch, for så å gå nedover.

Forskjellige toner og uttale påvirker meningen på hva som blir sagt. Her er et eksempel:

Første tone: ( – ) Pinyin: mā (norsk uttale ma) Norsk: mor Kinesisk: 妈

Andre tone: ( / ) Pinyin: má Norsk: frosk Kinesisk: 蟆

Tredje tone: ( V ) Pinyin: mǎ Norsk: hest Kinesisk: 马

Fjerde tone: ( \ ) Pinyin: mà Norsk: å kjefte Kinesisk: 骂

Kinesisk Fraser og Setninger

1. Hei

Kinesisk: nǐ hǎo! 你好!

Norsk uttale: Ni ha-o

Dette er den vanligste måten å si hei til andre på kinesisk. Skal man si dette på en enda høfligere måte, kan man si Nín hǎo 您好 (betyr også ‘hei.’) Tegnet nín 您 (du, høflig [nin]) er et tegn sammensatt av ‘hjerte’ xīn 心 (sjinn) og ‘du’ nǐ 你 [ni].

2. Hvem er det (hallo)? (telefon)

Kinesisk: wèi eller wéi 喂

Norsk uttale: o-e-i

Når man tar en telefon, er dette en vanlig måte å starte en samtale på.

3. Takk

Kinesisk: xièxie 谢谢

Norsk uttale: hsj-i-e hsj-i-e

I kinesisk kultur blir det lagt stor vekt på høflighet (lǐmào 礼貌, norsk uttale: li-ma-o). Xièxie 谢谢 (Hhsj-i-e hsj-i-e) er derfor et viktig ord når man kommuniserer med kinesiske kunder.

4. God morgen

Kinesisk: zǎo ān 早安!

Norsk uttale: dsao ænn !

5. God natt

Kinesisk: wǎn ān 晚安 !

Norsk uttale: o-an ænn !

6. Farvel

Kinesisk: zàijiàn 再见!

Norsk uttale: dsæi dji-en !

7. Beklager/unnskyld

Kinesisk: duìbùqǐ 对不起!

Norsk uttale: do-e-i bo tji

Uttrykket duìbùqǐ 对不起 [do-e-i bo tji] bruker man når man innrømmer å ha gjort noe feil, og ønsker å be om tilgivelse.

8. Vær så snill / Vær så god / Vennligst

Kinesisk: qǐng 请

Norsk uttale: tjing

Når man gjør forretninger med kinesere, er guānxì 关系 (norsk: go-oann sji) eller ‘relasjoner’ veldig viktig. Gjennom felles tillit og høflighet bygger man lettere gode relasjoner. Uttrykket qǐng 请 kan for eksempel brukes som et enkelt ord når man ønsker kundene velkommen og poengterer at de kan forsyne seg selv eller når man sier ‘Vennligst sitt!’ Qǐngzuò! (tjing dso-å)!

9. God tur! (for lengre turer)

Kinesisk: yīlù píngān 一路平安!

Norsk uttale: i-lo ping-ænn

Når vi tar farvel med kinesiske kunder eller samarbeidspartnere før avreise, så bør man bruke utrykket “[ønsker deg] en fredfull reise” (a) yīlù (b) píngān (a)一路(b)平安. Norsk uttale: (a) i-lo hele veien; (b) ping-ænn fredfull.

10. Hvordan sier du……på kinesisk?

Kinesisk: ……zhōngwén zěnme shuō 中文怎麼說?

Norsk uttale: ……djång o-enn dse-ma sjo-å

11. Hva er dette?

Kinesisk: Zhè shì shénme? 这是什么?

Norsk uttale: djø sj sjøn-ma

12. Toalett

Kinesisk: xǐshǒujiān 洗手间

Norsk uttale: hsji-hsjåu-ji-en

13. Hvor er…?

Kinesisk: ……zài nǎ’er? 在哪儿?

Norsk uttale: ……dsæi na-r?

14. Hvor er toalettet?

Kinesisk: xǐshǒujiān zài nǎ’er? 洗手间在哪儿?

Norsk uttale: hsji-hsjåu-ji-en dsæi na-r

15. Unnskyld

Kinesisk: qǐngwèn 请问 Norsk uttale: tjing o-enn

Hvis du vil spørre noen et spørsmål, kan du bruke dette ordet før du sier det du ønsker å spørre om. Qǐngwèn [tjing o-enn] 请问 + spørsmål. Qǐngwèn, xǐshǒujiān zài nǎ’er? 请问,洗手间在哪儿?[tjing o-enn, hsji-hsjåu-ji-en dsæi na-r] Unnskyld, hvor er toalettet?

16. Jeg er norsk.

Kinesisk: Wǒ shì Nuówēirén. 我是挪威人.

Norsk uttale: o-å sj no-å o-ei ren

17. Det forstår jeg ikke.

Kinesisk: Wǒ bù dǒng!我不懂!

Norsk uttale: O-å bo-dång

18. Ring (hent) politiet!

Kinesisk: jiào jǐngchá! 叫警察!

Norsk uttale: dji-ao jing-tja

19. Hvor mye koster denne?

Kinesisk: Duōshao qián? 多少钱?

Norsk uttale: Do-å sja-o tji-en

Det er vanlig å prute i Kina, og dette er et viktig uttrykk i prisforhandlinger.

20. Hva jobber du med?

Kinesisk: nǐ zùo shénme gōngzùo 你作什么工作?

Norsk uttale: Ni dso-å sjen-ma gång-dso-å

21. God bursdag!

Kinesisk: shēngrì kuàilè 生日快乐

Norsk uttale: sjeng r (r-lyden du sier rabatt) kuæi-lø !

22. Ønsker alle en god jul!

Kinesisk: Zhù dàjiā shèngdànjié kuàilè ! 祝大家圣诞节快乐!

Norsk uttale: Djo da-djia sjen g dænn dji-e kuæi-lø !

Gloser

1. zhù 祝[djo] ønsker;

2. dàjiā 大家[da-djia] alle;

3. shèngdànjié 圣诞节[sjeng dænn dji-e] Jul;

4. kuàilè 快乐[kuæi-lø] God (brukt i ønskener, hilsener), glad.

23. Godt Nytt År!

Kinesisk: xīnnián kuàilè 新年快乐!

Norsk uttale: hsjinn ni-en kuæi-lø!

Gloser

1. xīn 新[hsjinn] ny, nytt;

2. nián 年[ni-en] år (tidsregning);

3. kuàilè 快乐[kuæi-lø] god, godt (brukt i ønskener, hilsener); glad.

Denne hilsenen kan man bruke for vestlig nytt år så vel som kinesisk nyttår.

24. Vær så snill å snakk saktere!

Kinesisk: máfan nĭ jiǎng màn yīdiǎn 麻煩你講慢一點 !

Norsk uttale: Ma-fann ni dji-ang mænn i-di-en.

25. Det vet jeg ikke.

Kinesisk: wǒ bù zhīdào 我不知道

Norsk uttale: O-å bo dj-dao

En frase som blir brukt på samme måte på kinesisk som på norsk. For eksempel: A: Unnskyld, vet du hvor toalettet er? Qǐngwèn, cèsuǒ zài nǎ’er? 请问,你知道厕所在哪儿?[tjing o-enn, ni dj-dao tsø-soå dsæi na-r], B: Det vet jeg ikke. Wǒ bù zhīdào 我不知道 [O-å bo dj-dao].

26. Vær så snill å sett en pris!

Kinesisk: Qǐng bàojià 请报价!

Norsk uttale: Tjing bao-djia !

Gloser

1. qǐng 请 vær så snill, norsk uttale: thjing;

2. bàojià 报价 å sette en pris, norsk uttale: bao-djia .

27. Vi har ingen forretningsaktiviteter i Kina.

Kinesisk: Wǒmen zài Zhōngguó méiyǒu yèwù huódòng. 我们在中国没有业务活动。

Norsk uttale: Oå-menn dsæi Dzjång-goå mei-yåo ye-o hoå-dång.

Gloser

1. wǒmen 我们 vi, norsk uttale: oå-menn;

2. zài 在 i, på, norsk uttale: dsæi;

3. Zhōngguó 中国 Kina, norsk uttale: Dzjång-goå;

4. méiyǒu 没有 har ikke, norsk uttale: mei-yåo;

5. 业务活动 yèwù huódòng forretningsaktiviteter, norsk uttale: ye-o hoå-dång.

28. De forretningene vi driver med er i all hovedsak import og eksport.

Kinesisk: Wǒmen gōngsī de yèwù zhǔyào shi jìnkǒu chūkǒu. 我们公司的业务主要是进口出口。

Norsk uttale: Oå-menn gång-s dzjo-yao sj jinn-kåo tjo-kåo

Gloser

1. gōngsī 公司 bedrift, norsk uttale: gång-s;

2. zhǔyào 主要 i all hovedsak, norsk uttale: dzjo-yao;

3. shì 是 er, norsk uttale: sj;

4. jìnkǒu 进口 import, norsk uttale: jinn-kåo;

5. chūkǒu 出口 eksport, norsk uttale: tjo-kåo.

29. Et kjent kinesisk uttrykk 1:

“Å lære [1] uten å tenke [2] fører til villedelse [3], å tenke [4] uten å lære [5] er trøttende og lite effektivt [6]!”

Konfutse (551 – 479 f. Kr.), kinesisk filosof

Kinesisk: Xué [1] ér bù sī [2] zé wǎng [3], sī [4] ér bùxué [5] zé dài [6]. 学[1]而不思[2]则罔[3],思[4]而不学[5]则殆[6]。

Norsk uttale: hsju-e[1] ør bo-s [2] zø wang [3], s [4] ør bo-hsju-e [5] zø dæi [6]

Gloser

1. xué 学 [norsk uttale: hsju-e]: å lære;

2. bùsī 不思 [norsk uttale: bo-s]: ikke tenke;

3. wǎng 罔 [norsk uttale: wang]: villedelse;

4. sī 思 [norsk uttale: s]: å tenke;

5. bùxué 不学 [norsk uttale: bo-hsju]: ikke lære;

6. dài 殆 [norsk uttale: dæi]: trøttende og lite effektivt.

Å lære litt om kinesisk kultur er noe vi i Lær Kinesisk AS mener er nødvendig for at vi i Norge skal greie å samarbeide bedre med kinesiske kunder og samarbeidspartnere. I Kina og i kinesisk kultur blir det lagt stor vekt på utdanning og læring. Denne vektleggingen ser man gjennom hele den kinesiske historien, helt tilbake til Vår- og Høstannalens tid (Chūnqiū Shídài 春秋时代, norsk uttale: chun-chåo sj-dæi. 722 – 481 f. Kr.). Den verdenskjente kinesiske tenkeren Konfutse (551 – 479 f. Kr.) pekte for 2500 år siden på noen som på mange måter er like relevant nå som da: Det er ikke nok at man bare lærer det som står i de bøkene man studerer, man må også tenke over det man leser. På den andre siden er det heller ikke nok å tenke på problemer, man må også å tilegne seg relevant kunnskap for å finne løsninger.

30. Et kjent kinesisk uttrykk 2

“Når venner kommer på besøk langveis fra, er ikke det gledelig?”

Konfutse (551 – 479 f. Kr.), kinesisk filosof

Kinesisk: Yǒu [1] péng [2] zì [3] yuǎnfāng [4] lái [5] buyì [6] lè [7] hū [8] 有[1]朋[2]自[3]远方[4]来[5]不亦[6] 乐[7]乎[8]!

Norsk uttale: yåo [1] pøng [2] ds [3] y-en fang [4] læi, bo-i lø ho?

Gloser

1. yǒu 有 [norsk uttale: yåo]: å ha;

2. péng 朋 [norsk uttale: pøng]: venn, venner;

3. zì 自 [norsk uttale: ds]: fra;

4. yuǎnfāng 远方 [norsk uttale: y-en fang]: et sted langt vekke;

5. lái 来 [norsk uttale: læi]: å komme;

6. buyì 不亦 [norsk uttale: bo-i]: ikke også;

7. lè 乐 [norsk uttale: lø]: glad, glede;

8. hū 乎 [norsk uttale: ho]: spørreord, brukt for å lage spørsmål i klassisk kinesisk.

Har man kunder og forretningspartnere som kommer helt fra Kina, så kan jo dette uttrykket være relevant!

Ta gjerne kontakt med oss i Lær Kinesisk AS ved eventuelle spørsmål angående kinesisk språk, kultur, oversettelser norsk-kinesisk eller kinesisk forretningsutvikling.

Kjenner du noen som ønsker å lære kinesisk? Vi gir nå USD 500 som en bonus til deg i programmet vårt “Refer a friend – get $500”, dersom vennen din eller andre du introduserer starter opp med å ta kinesiskklasser hos oss. Registrer deg her dersom dette er interessant for deg!

#lærkinesisk #Kina #kinesisk #挪威

Lær Kinesisk AS

Tordenskioldsgate 3 (2 min fra Stortinget), 0160 Oslo

www.laerkinesisk.no

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!