Forstå kinesiske skatte- og finansbegreper: En omfattende guide for språkstudenter

Table of Contents

1. Introduksjon

Ettersom Kinas globale økonomiske innflytelse fortsetter å vokse, blir det stadig viktigere å forstå landets skattesystem og finansielle terminologi for bedrifter, investorer og enkeltpersoner som er involvert i grenseoverskridende aktiviteter. For de som lærer kinesisk, gir mestring av disse begrepene en unik fordel i forretningsverden, og åpner dører for nye muligheter og dypere kulturell forståelse.

Denne omfattende guiden har som mål å avmystifisere kinesiske skatte- og finanskonsepter, og gi både språklige og praktiske innsikter. Vi vil utforske et bredt spekter av begreper, fra grunnleggende skattekonsepter til sofistikerte finansielle instrumenter, og gi deg et solid grunnlag for å navigere i den komplekse verden av kinesisk finans.

For de som er seriøse med å forbedre sine kinesiske språkferdigheter, spesielt innen forretning og finans, bør du vurdere å registrere deg for kurs ved LC Chinese School i Oslo. De tilbyr fleksible læringsalternativer som passer din timeplan og mål, med spesialiserte kurs i forretningskinesisk. Lær mer og ta det første skrittet mot å mestre kinesisk finansterminologi på https://lcchineseschool.com/flexible-classes/.

2. Grunnleggende skatteterminologi

2.1 税 (Shuì) – Skatt

Dette tegnet er grunnleggende for mange skatterelaterte begreper på kinesisk. Å lære å gjenkjenne og uttale det er avgjørende for å forstå mer komplekse konsepter. I kinesisk kultur går skattekonsepta tilbake til oldtiden, med historiske opptegnelser som viser skattesystemer på plass så tidlig som Zhou-dynastiet (1046-256 f.Kr.).

2.2 增值税 (Zēngzhí shuì) – Merverdiavgift (MVA)

MVA er en nøkkelskatt i Kina, som anvendes på varer og tjenester. Begrepet kombinerer 增值 (zēngzhí), som betyr “merverdi,” med 税 (shuì), “skatt.” Innført i 1994 har MVA blitt Kinas primære indirekte skatt, og erstatter det tidligere forretningsskattesystemet for mange bransjer.

2.3 营业税 (Yíngyè shuì) – Forretningsskatt

Selv om den i stor grad er erstattet av MVA, forblir dette begrepet relevant i visse sammenhenger. 营业 (yíngyè) betyr “forretningsdrift.” Frem til 2016 ble forretningsskatt pålagt levering av tjenester, overføring av immaterielle eiendeler og salg av fast eiendom.

2.4 所得税 (Suǒdé shuì) – Inntektsskatt

Dette begrepet dekker både personlig og selskapsskatt. 所得 (suǒdé) oversettes til “inntekt” eller “fortjeneste.” Det nåværende personlige inntektsskattesystemet i Kina ble etablert i 1980 og har gjennomgått flere reformer siden den gang.

2.5 纳税人 (Nàshuì rén) – Skattebetaler

纳 (nà) betyr “å betale” eller “å levere inn,” kombinert med 税 (shuì) og 人 (rén), som betyr “person.” Å forstå konseptet 纳税人 er avgjørende i kinesisk forretningskultur, der skatteoverholdelse er høyt verdsatt.

2.6 税率 (Shuìlǜ) – Skattesats

率 (lǜ) betyr “rate” eller “forhold,” som gjør at dette begrepet bokstavelig talt oversettes til “skattesats.” Kina bruker ulike skattesatser avhengig av type skatt og skattebetalerens omstendigheter.

2.7 应纳税所得额 (Yìng nàshuì suǒdé’é) – Skattepliktig inntekt

Dette lengre begrepet kombinerer flere konsepter: 应 (yìng) “bør,” 纳税 (nàshuì) “betale skatt,” 所得 (suǒdé) “inntekt,” og 额 (é) “beløp.” Det er et nøkkelkonsept for å bestemme en persons eller et selskaps skatteforpliktelse.

2.8 税收优惠 (Shuìshōu yōuhuì) – Skatteinsentiv

优惠 (yōuhuì) betyr “foretrukket” eller “gunstig,” og beskriver politikk som tilbyr skattefordeler. Kina bruker ofte skatteinsentiver for å oppmuntre til investering i visse regioner eller industrier, noe som gjør dette begrepet viktig for utenlandske investorer.

3. Forretningsrelaterte skattebegreper

3.1 企业所得税 (Qǐyè suǒdé shuì) – Selskapsskatt

企业 (qǐyè) betyr “foretak” eller “selskap,” kombinert med begrepet for inntektsskatt. Den standard selskapsskattesatsen i Kina er 25%, men visse industrier eller regioner kan kvalifisere for lavere satser.

3.2 小规模纳税人 (Xiǎo guīmó nàshuì rén) – Småskala skattebetaler

Dette begrepet kombinerer 小规模 (xiǎo guīmó) “småskala” med begrepet for skattebetaler. Småskala skattebetalere i Kina er underlagt en forenklet MVA-beregningsmetode og nyter ofte godt av gunstige skattepolitikker.

3.3 一般纳税人 (Yībān nàshuì rén) – Generell skattebetaler

一般 (yībān) betyr “generell” eller “ordinær,” som skiller dette fra småskala skattebetalere. Generelle skattebetalere er vanligvis større virksomheter som er pålagt å bruke standard MVA-beregningsmetode.

3.4 税务登记 (Shuìwù dēngjì) – Skatteregistrering

税务 (shuìwù) betyr “skattesaker,” mens 登记 (dēngjì) betyr “å registrere.” Skatteregistrering er et avgjørende skritt for enhver virksomhet som opererer i Kina, og krever interaksjon med lokale skattemyndigheter.

3.5 发票 (Fāpiào) – Faktura

Dette begrepet er avgjørende i forretningstransaksjoner. 发 (fā) betyr “å utstede,” og 票 (piào) kan bety “billett” eller “regning.” I Kina er offisielle fakturaer (eller “fapiao”) mer enn bare kvitteringer; de er statlig regulerte dokumenter som er essensielle for skattefradragsformål.

4. Personlig inntektsskattbegreper

4.1 个人所得税 (Gèrén suǒdé shuì) – Personlig inntektsskatt

个人 (gèrén) betyr “individuell,” som skiller dette fra selskapsskatt. Kinas personlige inntektsskattesystem har gjennomgått betydelige reformer de siste årene, og beveger seg mot et mer omfattende inntektsskattesystem.

4.2 工资薪金所得 (Gōngzī xīnjīn suǒdé) – Lønnsinntekt

工资 (gōngzī) og 薪金 (xīnjīn) betyr begge “lønn,” med 所得 (suǒdé) som betyr “inntekt.” Denne inntektskategorien er underlagt progressive skattesatser i Kina.

4.3 劳务报酬所得 (Láowù bàochóu suǒdé) – Inntekt fra uavhengige personlige tjenester

劳务 (láowù) betyr “arbeidstjeneste,” og 报酬 (bàochóu) betyr “godtgjørelse.” Denne kategorien inkluderer inntekt fra freelance-arbeid eller konsulenttjenester.

4.4 经营所得 (Jīngyíng suǒdé) – Driftsinntekt

经营 (jīngyíng) betyr “å drive” eller “å administrere,” og refererer til inntekt fra forretningsdrift. Dette gjelder for enkeltpersonsforetak og individuelle bedriftseiere.

4.5 专项附加扣除 (Zhuānxiàng fùjiā kòuchú) – Spesielle tilleggsfradrag

Dette begrepet kombinerer 专项 (zhuānxiàng) “spesiell,” 附加 (fùjiā) “tillegg,” og 扣除 (kòuchú) “fradrag.” Disse fradragene ble introdusert i nylige skattereformer og dekker utgifter som utdanning, helsevesen og boliglånsrenter.

5. Finansielle regnskapsbegreper

5.1 会计准则 (Kuàijì zhǔnzé) – Regnskapsstandarder

会计 (kuàijì) betyr “regnskap,” og 准则 (zhǔnzé) betyr “standarder” eller “retningslinjer.” Kina har sitt eget sett med regnskapsstandarder, kjent som Chinese Accounting Standards (CAS), som har konvergert med International Financial Reporting Standards (IFRS) de siste årene.

5.2 资产负债表 (Zīchǎn fùzhài biǎo) – Balanse

Dette begrepet kombinerer 资产 (zīchǎn) “eiendeler,” 负债 (fùzhài) “gjeld,” og 表 (biǎo) “ark” eller “tabell.” Balansen er en av de primære finansielle rapportene som brukes i Kina, som i andre land.

5.3 利润表 (Lìrùn biǎo) – Resultatregnskap

利润 (lìrùn) betyr “fortjeneste,” som gjør dette bokstavelig talt til “fortjenesteark.” Denne finansielle rapporten viser et selskaps inntekter, utgifter og fortjeneste over en bestemt periode.

5.4 现金流量表 (Xiànjīn liúliàng biǎo) – Kontantstrømoppstilling

现金 (xiànjīn) betyr “kontanter,” og 流量 (liúliàng) betyr “flyt.” Denne oppstillingen er avgjørende for å forstå et selskaps likviditet og kontanthåndtering.

5.5 所有者权益 (Suǒyǒuzhě quányì) – Egenkapital

所有者 (suǒyǒuzhě) betyr “eier,” og 权益 (quányì) betyr “rettigheter og interesser.” Dette begrepet representerer den gjenværende interessen i eiendelene til en enhet etter å ha trukket fra forpliktelser.

6. Bank- og finansbegreper

6.1 人民币 (Rénmínbì) – Renminbi (RMB)

Bokstavelig talt “folkets valuta,” dette er det offisielle navnet på kinesisk valuta. Den primære enheten for RMB er yuan (元).

6.2 存款 (Cúnkuǎn) – Innskudd

存 (cún) betyr “å lagre” eller “å spare,” og 款 (kuǎn) refererer til “penger” i denne sammenhengen. Dette begrepet brukes for bankinnskudd og er et nøkkelkonsept i kinesisk bankvirksomhet.

6.3 贷款 (Dàikuǎn) – Lån

贷 (dài) betyr “å låne ut” eller “å låne.” Å forstå lånevilkår og betingelser er avgjørende for bedrifter som opererer i Kina.

6.4 利率 (Lìlǜ) – Rente

利 (lì) betyr “rente” eller “fortjeneste,” kombinert med 率 (lǜ) “rate.” Kinas renter fastsettes av People’s Bank of China og spiller en avgjørende rolle i pengepolitikken.

6.5 抵押 (Dǐyā) – Pant

Dette begrepet innebærer å bruke eiendom som sikkerhet for et lån. Pantelån blir stadig vanligere i Kina ettersom eiendomsmarkedet utvikler seg.

7. Investeringsrelaterte begreper

7.1 股票 (Gǔpiào) – Aksje

股 (gǔ) refererer til “andel” eller “aksje,” og 票 (piào) betyr “billett” eller “sertifikat.” Det kinesiske aksjemarkedet, selv om det er relativt ungt, har blitt et av de største i verden.

7.2 债券 (Zhàiquàn) – Obligasjon

债 (zhài) betyr “gjeld,” og 券 (quàn) betyr “sertifikat” eller “obligasjon.” Kinas obligasjonsmarked har vokst raskt og er nå det nest største i verden.

7.3 共同基金 (Gòngtóng jījīn) – Verdipapirfond

共同 (gòngtóng) betyr “felles” eller “gjensidig,” og 基金 (jījīn) betyr “fond.” Verdipapirfond har blitt stadig mer populære investeringsinstrumenter i Kina.

7.4 衍生品 (Yǎnshēngpǐn) – Derivater

衍生 (yǎnshēng) betyr “å avlede” eller “derivat,” og 品 (pǐn) betyr “produkt.” Det kinesiske derivatmarkedet har utviklet seg raskt, med ulike instrumenter som har blitt introdusert de siste årene.

8. Økonomiske indikatorer og politikk

8.1 国内生产总值 (Guónèi shēngchǎn zǒngzhí) – Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Dette begrepet oversettes bokstavelig til “innenlands produksjon total verdi.” BNP er en nøkkelindikator for Kinas økonomiske ytelse og følges nøye av investorer og politiske beslutningstakere.

8.2 通货膨胀 (Tōnghuò péngzhàng) – Inflasjon

通货 (tōnghuò) refererer til “valuta i omløp,” og 膨胀 (péngzhàng) betyr “å utvide” eller “å blåse opp.” Å håndtere inflasjon er en nøkkelprioritet for Kinas økonomiske beslutningstakere.

8.3 消费者价格指数 (Xiāofèizhě jiàgé zhǐshù) – Konsumprisindeks (KPI)

Dette begrepet kombinerer 消费者 (xiāofèizhě) “forbruker,” 价格 (jiàgé) “pris,” og 指数 (zhǐshù) “indeks.” KPI er et viktig mål på inflasjon i Kina.

8.4 货币政策 (Huòbì zhèngcè) – Pengepolitikk

货币 (huòbì) betyr “valuta” eller “penger,” og 政策 (zhèngcè) betyr “politikk.” People’s Bank of China er ansvarlig for å implementere pengepolitikk for å opprettholde prisstabilitet og fremme økonomisk vekst.

8.5 财政政策 (Cáizhèng zhèngcè) – Finanspolitikk

财政 (cáizhèng) refererer til “finans” eller “fiskale saker.” Finanspolitikk i Kina involverer offentlige utgifter og beskatning for å påvirke økonomiske forhold.

8.6 汇率 (Huìlǜ) – Valutakurs

汇 (huì) relaterer til “veksling” eller “remittering,” og 率 (lǜ) betyr “rate.” Kinas valutakurspolitikk har vært et tema for internasjonal diskusjon og har betydelige implikasjoner for global handel.

8.7 外商直接投资 (Wàishāng zhíjiē tóuzī) – Utenlandske direkteinvesteringer (FDI)

外商 (wàishāng) betyr “utenlandsk virksomhet,” 直接 (zhíjiē) betyr “direkte,” og 投资 (tóuzī) betyr “investering.” FDI har spilt en avgjørende rolle i Kinas økonomiske utvikling.

8.8 经济特区 (Jīngjì tèqū) – Spesiell økonomisk sone (SEZ)

经济 (jīngjì) betyr “økonomi,” og 特区 (tèqū) betyr “spesiell sone.” SEZer har vært nøkkel til Kinas økonomiske reformer og åpningspolitikk siden slutten av 1970-tallet.

9. Regulerende organer og institusjoner

9.1 中国人民银行 (Zhōngguó rénmín yínháng) – People’s Bank of China (PBOC)

Dette er Kinas sentralbank, ansvarlig for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Å forstå dens rolle og politikk er avgjørende for alle som er involvert i kinesisk finans.

9.2 国家税务总局 (Guójiā shuìwù zǒngjú) – State Administration of Taxation (SAT)

国家 (guójiā) betyr “nasjonal” eller “stat,” 税务 (shuìwù) betyr “skattesaker,” og 总局 (zǒngjú) betyr “generell administrasjon.” SAT er den viktigste skattemyndigheten i Kina.

9.3 中国证券监督管理委员会 (Zhōngguó zhèngquàn jiāndū guǎnlǐ wěiyuánhuì) – China Securities Regulatory Commission (CSRC)

证券 (zhèngquàn) betyr “verdipapirer,” 监督 (jiāndū) betyr “overvåke,” og 管理 (guǎnlǐ) betyr “administrere.” CSRC er hovedregulatoren for verdipapirindustrien i Kina.

9.4 中国银行保险监督管理委员会 (Zhōngguó yínháng bǎoxiǎn jiāndū guǎnlǐ wěiyuánhuì) – China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC)

银行 (yínháng) betyr “bank,” og 保险 (bǎoxiǎn) betyr “forsikring.” Dette organet fører tilsyn med bank- og forsikringssektorene i Kina.

9.5 国家外汇管理局 (Guójiā wàihuì guǎnlǐ jú) – State Administration of Foreign Exchange (SAFE)

外汇 (wàihuì) betyr “utenlandsk valuta.” SAFE er ansvarlig for å administrere Kinas valutareserver og føre tilsyn med utenlandske valutatransaksjoner.

10. Konklusjon

Å mestre kinesiske skatte- og finansbegreper er en verdifull ferdighet for alle som er engasjert i internasjonal forretning eller finans. Disse begrepene forbedrer ikke bare ditt profesjonelle vokabular, men gir også dypere innsikt i Kinas økonomiske system og forretningskultur.

Husk at å lære disse begrepene bare er begynnelsen. For virkelig å utmerke seg i kinesisk forretningskommunikasjon, bør du vurdere å melde deg på spesialiserte kurs. LC Chinese School i Oslo tilbyr fleksible klasser skreddersydd for forretningskinesisk, som hjelper deg med å bygge selvtillit i bruken av disse begrepene i virkelige situasjoner. Besøk https://lcchineseschool.com/flexible-classes/ for å ta det neste skrittet i din kinesiske språkreise.

Ved å gjøre deg kjent med disse begrepene, vil du være bedre rustet til å navigere i Kinas finansielle landskap, ta informerte beslutninger og kommunisere effektivt med kinesiske partnere og myndigheter. Enten du planlegger å investere, starte en bedrift eller utvide din globale finanskunnskap, vil denne forståelsen av kinesisk skatte- og finansterminologi vise seg uvurderlig i dine bestrebelser.

Ettersom Kina fortsetter å spille en sentral rolle i den globale økonomien, kan viktigheten av å forstå landets finansielle system og terminologi ikke overvurderes. Konseptene og begrepene vi har utforsket i denne guiden er ikke bare ord på en side – de representerer byggesteinene i Kinas økonomiske infrastruktur og politiske rammeverk.

For de som ønsker å fordype seg ytterligere, vurder følgende trinn:

  1. Øv på å bruke disse begrepene i kontekst. Prøv å lese kinesiske finansnyheter eller rapporter for å se hvordan disse begrepene brukes i virkelige situasjoner.
  2. Engasjer deg med morsmålsbrukere eller språkutvekslingspartnere for å diskutere finansielle emner på kinesisk. Dette vil hjelpe deg å bli mer komfortabel med terminologien og forbedre dine generelle språkferdigheter.
  3. Hold deg oppdatert på Kinas økonomiske politikk og reformer. Det finansielle landskapet i Kina er dynamisk, med nye reguleringer og politikk som introduseres regelmessig.
  4. Vurder å skaffe deg profesjonelle sertifiseringer innen kinesisk finans eller regnskap hvis du planlegger å jobbe innen disse feltene.
  5. Viktigst av alt, fortsett din kinesiske språkutdanning. LC Chinese School i Oslo tilbyr kurs som kan hjelpe deg med å ta dine språkferdigheter til neste nivå, spesielt innen forretning og finans. Deres fleksible læringsalternativer gjør det enkelt å tilpasse kinesiske studier til din travle timeplan.

Husk at å mestre kinesisk skatte- og finansterminologi er en reise, ikke et bestemmelsessted. Etter hvert som du fortsetter å lære og vokse, vil du finne deg selv stadig mer komfortabel med å navigere i den komplekse verden av kinesisk finans. Med dedikasjon og øvelse vil du være godt på vei til å bli en sann ekspert på dette feltet.

Sign up for a free trial class here.

Sign up for classes here.

Learn more about our Chinese Summer Camp for Children here.

Learn about our Internship Program in China.

Get free Chinese learning resources.

Learn about China’s 2024 Offical Holiday Schedule

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!