Bruken av perfektiv 了 (le) i bekreftende setninger på mandarin kinesisk

I mandarin kinesisk spiller partikkelen 了 (le) en avgjørende rolle ved å indikere at en handling oppfattes som fullført og avgrenset. Denne grammatiske funksjonen, kjent som perfektiv aspekt, gir viktig informasjon om handlingens natur og status i en setning. Viktig å merke seg er at 了 (le) kun brukes i bekreftende setninger og aldri i negative. Denne artikkelen utforsker årsakene bak denne begrensningen og dens implikasjoner for å forstå og bruke mandarin kinesisk riktig.

Forståelse av perfektiv aspekt

Perfektiv aspekt er en grammatisk kategori som brukes for å uttrykke en fullført handling eller begivenhet. Det står i kontrast til det imperfektive aspektet, som beskriver handlinger som pågår, er vanemessige eller på annen måte uavgrensede i tid. På engelsk illustrerer for eksempel forskjellen mellom “I have eaten” (perfektiv) og “I am eating” (imperfektiv) dette tydelig.

På mandarin kinesisk markerer partikkelen 了 (le) det perfektive aspektet. Når den legges til et verb, betyr det at handlingen er fullført på et bestemt tidspunkt. For eksempel:

 • 我吃了饭。(Wǒ chī le fàn.) – “Jeg har spist.”
 • 他到了。(Tā dào le.) – “Han har ankommet.”

I disse setningene indikerer 了 (le) at handlingene å spise og å ankomme oppfattes som fullførte og avgrensede hendelser, og gir en klar tidsmessig ramme.

Uforenligheten av 了 (le) med negative setninger

Partikkelen 了 (le) vises ikke i negative setninger på grunn av nektelsens iboende natur. Nektelse, per definisjon, benekter forekomsten av en handling eller begivenhet. Derfor er det umulig å oppfatte en ikke-forekommende handling som fullført eller avgrenset. Følgende negative setninger eksemplifiserer dette:

 • 我没吃饭。(Wǒ méi chī fàn.) – “Jeg har ikke spist.”
 • 他没到。(Tā méi dào.) – “Han har ikke ankommet.”

I disse tilfellene utelukker nektelsesmarkøren 没 (méi) bruken av 了 (le). Siden handlingene å spise og å ankomme er benektet, er de ikke fullførte hendelser og kan dermed ikke markeres med det perfektive aspektet.

Kontekstens innflytelse i affirmative og negative setninger

Konteksten har betydelig innflytelse på bruken av 了 (le) i mandarin kinesisk. I bekreftende setninger kan fullføringen av en handling uttrykkes eksplisitt eller antydes gjennom konteksten. Vurder følgende eksempel:

 • 她看了那本书。(Tā kàn le nà běn shū.) – “Hun har lest den boken.”

Her indikerer 了 (le) eksplisitt at handlingen å lese boken er fullført. I motsetning til dette benekter negative setninger forekomsten av handlingen, noe som gjør det umulig å anvende det perfektive aspektet:

 • 她没看那本书。(Tā méi kàn nà běn shū.) – “Hun har ikke lest den boken.”

Siden handlingen å lese boken ikke skjedde, er det ingen grunn til å markere den som fullført eller avgrenset.

Andre aspekter av bruken av 了 (le)

I tillegg til å markere det perfektive aspektet, kan 了 (le) også brukes til å indikere en tilstandsforandring, ofte på slutten av en setning. For eksempel:

 • 天气变冷了。(Tiānqì biàn lěng le.) – “Været har blitt kaldt.”
 • 他走了。(Tā zǒu le.) – “Han har gått.”

I disse setningene indikerer 了 (le) en overgang eller forandring, i stedet for bare fullføringen av en handling.

I tillegg kan 了 (le) brukes sammen med andre partikler for å uttrykke nyanser av tid og handlingsfullføring. For eksempel:

 • 我已经吃了饭了。(Wǒ yǐjīng chī le fàn le.) – “Jeg har allerede spist.”
 • 他刚刚走了。(Tā gānggāng zǒu le.) – “Han dro nettopp.”

Disse konstruksjonene gir ytterligere lag av mening, noe som indikerer at handlingen er fullført, samt legger til en tidsmessig kontekst.

Vanlige feil og tips for lærende

En vanlig feil som lærende gjør, er å bruke 了 (le) i negative setninger eller feilaktig anvende det i kontekster der det ikke hører hjemme. For å unngå dette bør lærende øve på å identifisere om en handling er fullført og bekreftet før de bestemmer seg for å bruke 了 (le).

 • Feil: 我没吃了饭。(Wǒ méi chī le fàn.) – “Jeg har ikke spist.” (Feil bruk av 了)
 • Riktig: 我没吃饭。(Wǒ méi chī fàn.) – “Jeg har ikke spist.”

Man bør også være oppmerksomme på de forskjellige kontekstene der 了 (le) brukes til å indikere en tilstandsforandring eller en fullført handling. Å forstå disse forskjellene hjelper til med å danne setninger som er både grammatisk korrekte og kontekstuelt passende.

Implisjoner for lærende av mandarin kinesisk

For lærende av mandarin kinesisk er forståelsen av bruken av 了 (le) avgjørende. Det fremhever viktigheten av å gjenkjenne aspektuelle nyanser i språket og gir innsikt i hvordan handlinger oppfattes og uttrykkes. Når man lager negative setninger, må lærende huske å utelate 了 (le) og i stedet bruke passende nektelsesmarkører som 没 (méi).

I tillegg gjør mestringen av bruken av 了 (le) det mulig for lærende å formidle de riktige tidsmessige og aspektuelle betydningene i sine setninger. Denne forståelsen forbedrer ikke bare den grammatiske nøyaktigheten, men beriker også kommunikasjonen ved å tillate presise beskrivelser av handlinger og hendelser. For eksempel:

 • 他已经做完了作业。(Tā yǐjīng zuòwán le zuòyè.) – “Han har allerede gjort ferdig leksene sine.”

Her indikerer 了 (le) etter 做完 (zuòwán) fullføringen av handlingen å gjøre ferdig leksene, og gir en klar følelse av tid og aspekt.

Praktiske dialoger som bruker 了 (le)

For å illustrere bruken av 了 (le) i hverdagslige samtaler, vurder følgende dialoger:

Dialog 1:

A: 你吃饭了吗?(Nǐ chīfàn le ma?) – “Har du spist?” B: 我已经吃了。(Wǒ yǐjīng chī le.) – “Jeg har allerede spist.”

I denne dialogen indikerer 了 (le) i svaret fullføringen av handlingen å spise.

Dialog 2:

A: 天气变冷了。(Tiānqì biàn lěng le.) – “Været har blitt kaldt.” B: 是啊,冬天来了。(Shì a, dōngtiān lái le.) – “Ja, vinteren har kommet.”

Her brukes 了 (le) til å indikere en tilstandsforandring, og fremhever overgangen til kaldere vær.

Dialog 3:

A: 你看到那部电影了吗?(Nǐ kàndào nà bù diànyǐng le ma?) – “Har du sett den filmen?” B: 我还没看呢。(Wǒ hái méi kàn ne.) – “Jeg har ikke sett den ennå.”

I denne dialogen fremhever fraværet av 了 (le) i det negative svaret at handlingen å se filmen ikke har skjedd.

Avanserte grammatikkpunkter

For å utdype vår forståelse ytterligere, la oss utforske noen avanserte grammatikkpunkter relatert til 了 (le).

 1. Dobbel 了-konstruksjon (Verb + 了 + Objekt + 了):Denne konstruksjonen brukes for å understreke fullføringen av en handling og dens relevans for den nåværende situasjonen.
  • 他吃了饭了,可以出发了。(Tā chī le fàn le, kěyǐ chūfā le.) – “Han har spist, og han kan dra nå.”
 2. Aspektpartikkel 过 (guò) vs. 了 (le):Partikkelen 过 (guò) brukes for å indikere at en handling har blitt opplevd tidligere, mens 了 (le) understreker fullføringen av en handling.
  • 我去过中国。(Wǒ qù guò Zhōngguó.) – “Jeg har vært i Kina.” (Erfaring)
  • 我去了中国。(Wǒ qù le Zhōngguó.) – “Jeg dro til Kina.” (Fullføring)
 3. Bruk av 了 (le) med modale verb:Når 了 (le) brukes med modale verb som 能 (néng, kan) og 会 (huì, vil), indikerer det at handlingen både er mulig og fullført.
  • 他能写完了。(Tā néng xiě wán le.) – “Han er i stand til å fullføre skrivingen.”

Fortelling og historiefortelling ved bruk av 了 (le)

I fortellinger spiller 了 (le) en viktig rolle i å drive handlingen fremover og indikere fullførte handlinger. Vurder følgende fortelling:

一天晚上,小明和他的朋友们决定去看电影。到了电影院,他们发现电影已经开始了。小明说:“我们来晚了!”他们急忙找了座位,开始看电影。电影结束后,小明说:“这部电影真好看!”朋友们也都点了点头,同意他的看法。

(Yī tiān wǎnshàng, Xiǎomíng hé tā de péngyǒu men juédìng qù kàn diànyǐng. Dào le diànyǐngyuàn, tāmen fāxiàn diànyǐng yǐjīng kāishǐ le. Xiǎomíng shuō: “Wǒmen lái wǎn le!” Tāmen jímáng zhǎo le zuòwèi, kāishǐ kàn diànyǐng. Diànyǐng jiéshù hòu, Xiǎomíng shuō: “Zhè bù diànyǐng zhēn hǎokàn!” Péngyǒu men yě dōu diǎn le diǎntóu, tóngyì tā de kànfǎ.)

I denne korte fortellingen:

 • “到了电影院” (dào le diànyǐngyuàn) – “Ankommet til kinoen,” indikerer at handlingen å ankomme er fullført.
 • “电影已经开始了” (diànyǐng yǐjīng kāishǐ le) – “Filmen har allerede startet,” viser at handlingen å starte er fullført.
 • “我们来晚了” (wǒmen lái wǎn le) – “Vi er sent ute,” bruker 了 (le) for å understreke den fullførte tilstanden av å være sent ute.
 • “他们急忙找了座位” (tāmen jímáng zhǎo le zuòwèi) – “De fant raskt seter,” viser fullføringen av handlingen å finne seter.
 • “朋友们也都点了点头” (péngyǒu men yě dōu diǎn le diǎntóu) – “Vennene nikket også,” indikerer den fullførte handlingen av å nikke i enighet.

Denne fortellingen demonstrerer hvordan 了 (le) brukes for å indikere fullførte handlinger, noe som gjør historien mer dynamisk og tydelig.

Øvelser for praksis

For å styrke forståelsen av 了 (le), her er noen øvelser:

 1. Fullfør setningene med korrekt bruk av 了 (le):
  • 我___吃___饭了。(Wǒ ___ chī ___ fàn le.) – “Jeg har spist.”
  • 天气___冷了。(Tiānqì ___ lěng le.) – “Været har blitt kaldt.”
  • 他___到___家了。(Tā ___ dào ___ jiā le.) – “Han har kommet hjem.”
 2. Omskriv setningene i negativ form uten å bruke 了 (le):
  • 他吃了饭。(Tā chī le fàn.) – “Han har spist.”
  • 他们去了公园。(Tāmen qù le gōngyuán.) – “De dro til parken.”
 3. Oversett følgende setninger til kinesisk, og bruk 了 (le) på riktig måte:
  • “Jeg har allerede gjort ferdig leksene mine.”
  • “Hun dro nettopp fra kontoret.”
  • “Været har forandret seg.”

Ordforrådsliste

 • 吃 (chī) – å spise
 • 饭 (fàn) – måltid, ris
 • 到 (dào) – å ankomme
 • 天气 (tiānqì) – vær
 • 变冷 (biàn lěng) – å bli kaldt
 • 走 (zǒu) – å gå, å forlate
 • 电影院 (diànyǐngyuàn) – kino
 • 开始 (kāishǐ) – å starte
 • 座位 (zuòwèi) – sete
 • 电影 (diànyǐng) – film
 • 结束 (jiéshù) – å avslutte
 • 好看 (hǎokàn) – pen, fin
 • 同意 (tóngyì) – å være enig
 • 做完 (zuòwán) – å fullføre
 • 作业 (zuòyè) – lekser
 • 朋友 (péngyǒu) – venn

Konklusjon

Perfektivpartikkelen 了 (le) er et kraftig grammatisk verktøy i mandarin kinesisk, som gjør det mulig for talere å indikere fullføringen og avgrensningen av handlinger. Dens eksklusive bruk i bekreftende setninger understreker den iboende forbindelsen mellom perfektiv aspekt og konseptet om fullførte handlinger. Ved å erkjenne at 了 (le) ikke kan vises i negative setninger, kan lærende og talere av mandarin bedre forstå språkets nyanser og forbedre sin kommunikative kompetanse. Denne forståelsen bidrar til å danne grammatisk korrekte setninger og utdyper ens forståelse av språkets struktur og uttrykksevne, noe som til slutt fører til mer effektiv og nyansert kommunikasjon på mandarin kinesisk. Mestring av 了 (le) er et avgjørende skritt mot flyt, som gjør det mulig for lærende å formidle presise betydninger og tidsmessige kontekster i sin tale og skriving.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!