Strukturen av Passivsetninger: 被 (Bèi) Konstruksjoner

Passive setninger er en viktig del av kinesisk grammatikk, og de spiller en viktig rolle i å uttrykke handlinger som blir utført på subjektet. En vanlig måte å danne passive setninger på i kinesisk er ved hjelp av partikkelen “被” (bèi). I denne artikkelen vil vi utforske bruken av “被” i passive setninger og se på hvordan det skiller seg fra andre passive konstruksjoner i kinesisk grammatikk.

Hva er passive setninger med “被”?

Passive setninger med “被” er en måte å uttrykke at subjektet blir påvirket eller utsatt for en handling. Når “被” brukes i en setning, blir subjektet passivt og handlingen blir utført av en annen aktør. For eksempel, i setningen “他被车撞了” (Tā bèi chē zhuàng le), betyr det “Han ble truffet av en bil”. Her er “他” (tā) subjektet som blir påvirket av handlingen, og “车” (chē) er aktøren som utfører handlingen.

Forskjellen mellom “被” og andre passive konstruksjoner

Sammenlignet med andre passive konstruksjoner i kinesisk grammatikk, har “被” noen forskjeller i betydning og bruk. Mens andre passive konstruksjoner som bruker verbet “给” (gěi) eller “让” (ràng) fokuserer på den som utfører handlingen, legger “被” mer vekt på subjektet som blir påvirket av handlingen. “被” brukes også når subjektet ikke har kontroll over handlingen som blir utført på dem. For eksempel, i setningen “他被老师批评了” (Tā bèi lǎoshī pīpíng le), betyr det “Han ble kritisert av læreren”. Her er “他” (tā) subjektet som blir påvirket av handlingen, og “老师” (lǎoshī) er aktøren som utfører handlingen.

Hvordan danne passive setninger med “被”

For å danne passive setninger med “被”, følger vi noen trinn og regler. Først plasserer vi subjektet før “被” og deretter plasserer vi aktøren etter “被”. Deretter plasserer vi verbet etter aktøren. For eksempel, i setningen “这个问题被我解决了” (Zhège wèntí bèi wǒ jiějué le), betyr det “Dette problemet ble løst av meg”. Her er “这个问题” (zhège wèntí) subjektet som blir påvirket av handlingen, “我” (wǒ) er aktøren som utfører handlingen, og “解决” (jiějué) er verbet.

Eksempler på bruk av “被” i setninger

La oss se på noen eksempler på forskjellige typer setninger som bruker “被” for å få en bedre forståelse av bruken og betydningen.

1. “他被老师表扬了” (Tā bèi lǎoshī biǎoyáng le) – Han ble rost av læreren.
I denne setningen er “他” (tā) subjektet som blir påvirket av handlingen, og “老师” (lǎoshī) er aktøren som utfører handlingen. Handlingen som blir utført er “表扬” (biǎoyáng), som betyr “å rose”.

2. “这本书被我借走了” (Zhè běn shū bèi wǒ jiè zǒu le) – Denne boken ble lånt av meg.
I denne setningen er “这本书” (zhè běn shū) subjektet som blir påvirket av handlingen, og “我” (wǒ) er aktøren som utfører handlingen. Handlingen som blir utført er “借走” (jiè zǒu), som betyr “å låne”.

3. “这个问题被忽略了” (Zhège wèntí bèi hūlüè le) – Dette problemet ble oversett.
I denne setningen er “这个问题” (zhège wèntí) subjektet som blir påvirket av handlingen, og handlingen som blir utført er “忽略” (hūlüè), som betyr “å overse”.

Betydningen av “被” i kinesisk grammatikk

“被” spiller en viktig rolle i kinesisk grammatikk ved å indikere at subjektet blir påvirket eller utsatt for en handling. Det legger vekt på passiviteten til subjektet og indikerer at subjektet ikke har kontroll over handlingen som blir utført på dem. Bruken av “被” kan også endre betydningen og nyansene i en setning. For eksempel, i setningen “他被老师赞扬了” (Tā bèi lǎoshī zànyáng le), betyr det “Han ble rost av læreren”. Her legger bruken av “被” vekt på passiviteten til subjektet og understreker at handlingen ble utført på ham uten hans kontroll.

Vanlige feil å unngå når du bruker “被” i setninger

Når du bruker “被” i setninger, er det noen vanlige feil og misforståelser som kan oppstå. En vanlig feil er å plassere aktøren før “被” i stedet for etter. For eksempel, i stedet for å si “这个问题被我解决了” (Zhège wèntí bèi wǒ jiějué le), kan noen si “这个问题我被解决了” (Zhège wèntí wǒ bèi jiějué le), som er grammatiske feil. En annen vanlig feil er å bruke “被” i stedet for andre passive konstruksjoner som “给” eller “让”. Det er viktig å forstå forskjellen i betydning og bruk mellom disse konstruksjonene for å unngå feil.

Hvordan “被” endrer betydningen av en setning

Bruken av “被” kan endre betydningen og vektleggingen av en setning. Ved å bruke “被”, legger vi vekt på passiviteten til subjektet og understreker at handlingen blir utført på dem uten deres kontroll. Dette kan endre tonen og konteksten i setningen. For eksempel, i setningen “他打破了花瓶” (Tā dǎpò le huāpíng), betyr det “Han knuste vasen”. Men hvis vi bruker “被” i stedet, som i setningen “花瓶被他打破了” (Huāpíng bèi tā dǎpò le), betyr det “Vasen ble knust av ham”. Her legger bruken av “被” vekt på passiviteten til vasen og understreker at handlingen ble utført på den uten dens kontroll.

Passive setninger med “被” i sammenligning med andre språk

Sammenlignet med andre språk har kinesisk sin egen måte å uttrykke passive setninger på ved hjelp av “被”. Mens noen språk bruker verbendelser eller preposisjoner for å uttrykke passivitet, bruker kinesisk partikkelen “被”. Det er viktig å forstå forskjellene i bruk og betydning mellom passive setninger med “被” i kinesisk og passive konstruksjoner i andre språk for å unngå feil og misforståelser.

Når du skal bruke “被” i stedet for andre passive konstruksjoner

Det er visse situasjoner og kontekster der det er mer hensiktsmessig å bruke “被” i stedet for andre passive konstruksjoner i kinesisk. For eksempel, når subjektet ikke har kontroll over handlingen som blir utført på dem, eller når vi ønsker å legge vekt på passiviteten til subjektet. Det er viktig å være oppmerksom på disse forskjellene og bruke riktig konstruksjon i riktig sammenheng.

Hvordan øve på å bruke “被” i setninger

For å øve på å bruke “被” i setninger, kan du lage dine egne setninger med forskjellige subjekter, aktører og handlinger. Prøv å variere setningsstrukturen og ordrekkefølgen for å få en bedre forståelse av bruken av “被”. Du kan også lese og lytte til autentiske kinesiske tekster og dialoger for å se hvordan “被” brukes i ulike sammenhenger.

Konklusjon

I denne artikkelen har vi utforsket bruken av “被” i passive setninger i kinesisk grammatikk. Vi har sett på forskjellene mellom “被” og andre passive konstruksjoner, hvordan danne passive setninger med “被”, og eksempler på bruken av “被” i setninger. Vi har også diskutert betydningen av “被” i kinesisk grammatikk, vanlige feil å unngå, hvordan “被” endrer betydningen av en setning, sammenlignet passive setninger med “被” i kinesisk med andre språk, når du skal bruke “被” i stedet for andre passive konstruksjoner, og hvordan øve på å bruke “被” i setninger. Med denne kunnskapen kan du nå bruke “被” korrekt og effektivt i dine egne kinesiske setninger. Lykke til med studiene!

FAQs

Hva er en passivsetning?

En passivsetning er en setning der objektet i en aktiv setning blir gjort til subjektet, og verbet blir endret til en passiv form.

Hva er en 被 (Bèi) konstruksjon?

被 (Bèi) konstruksjoner er en type passivsetning i kinesisk språk der verbet blir etterfulgt av 被 (Bèi) og deretter objektet som blir gjort til subjektet.

Hvordan dannes en 被 (Bèi) konstruksjon?

En 被 (Bèi) konstruksjon dannes ved å sette 被 (Bèi) etter verbet og deretter objektet som blir gjort til subjektet. For eksempel: 我被他打了 (Wǒ bèi tā dǎ le) betyr “Jeg ble slått av ham”.

Hva er forskjellen mellom en 被 (Bèi) konstruksjon og en vanlig passivsetning?

Forskjellen mellom en 被 (Bèi) konstruksjon og en vanlig passivsetning er at i en 被 (Bèi) konstruksjon blir objektet gjort til subjektet ved hjelp av 被 (Bèi), mens i en vanlig passivsetning blir objektet gjort til subjektet ved hjelp av en passiv form av verbet.

Hvordan brukes 被 (Bèi) konstruksjoner i kinesisk språk?

被 (Bèi) konstruksjoner brukes i kinesisk språk for å uttrykke passivitet eller lidelse. De brukes også for å unngå å nevne hvem som utfører handlingen i setningen.

Contact our head teacher, Chen Huimin, at info@lcchineseschool.com if you want to learn Chinese or have additional questions about our Chinese programs. 

Sign up for a free trial class here.

Learn about our Internship Program in China.

Get free Chinese learning resources.

Learn about China’s 2024 Offical Holiday Schedule

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!