Utforsk Kinesisk Språk: 10 Viktige Preposisjoner og Hvordan du Bruker Dem

Preposisjoner er en viktig del av språket og spiller en avgjørende rolle i å formidle mening og klarhet i kommunikasjon. I kinesisk språk er preposisjoner også viktige, og det er viktig å forstå deres bruk og betydning for å kunne uttrykke seg korrekt. I denne artikkelen vil vi utforske preposisjoner i kinesisk språk, deres betydning og hvordan de brukes i setninger.

Sammendrag

  • Preposisjoner er ord som beskriver forholdet mellom substantiver og andre ord i en setning.
  • Preposisjoner er viktige i kinesisk språk for å uttrykke tid, sted og retning.
  • De 10 viktigste preposisjonene i kinesisk språk er 在, 往, 从, 到, 在…里, 在…上, 在…前, 在…后, 在…中 og 在…外.
  • For å bruke preposisjoner i setninger må man forstå deres betydning og hvordan de fungerer i sammenheng med andre ord.
  • Preposisjoner kan ha forskjellige betydninger avhengig av sammenhengen de brukes i.
  • Vanlige feil som gjøres når man bruker preposisjoner inkluderer å bruke feil preposisjon, eller å plassere dem på feil sted i setningen.
  • Øvelser kan hjelpe deg med å forbedre din bruk av preposisjoner i kinesisk språk.
  • Preposisjoner spiller en viktig rolle i kinesisk grammatikk og kan påvirke ordstillingen i setninger.
  • Preposisjoner brukes ofte i dagligdagse samtaler for å uttrykke tid, sted og retning.
  • Det finnes mange ressurser tilgjengelig for å lære mer om preposisjoner i kinesisk språk, inkludert bøker, nettsider og språkskoler.

 

Hva er preposisjoner?

Preposisjoner er ord som brukes til å vise forholdet mellom substantiver, pronomen eller setninger i en setning. De plasserer objekter i tid, rom eller relasjon til hverandre. I engelsk språk inkluderer preposisjoner ord som “in”, “on”, “at” og “under”. På samme måte har kinesisk språk også preposisjoner som brukes til å uttrykke lignende forhold.

For eksempel, på engelsk kan vi si “I am in the park” for å indikere at vi befinner oss innenfor parken. På kinesisk kan vi si “我在公园里” for å uttrykke det samme konseptet. Her er “在” preposisjonen som indikerer at handlingen finner sted innenfor parken.

Hvorfor er preposisjoner viktige i kinesisk språk?

Preposisjoner spiller en viktig rolle i kinesisk grammatikk ved å hjelpe til med å etablere forholdet mellom substantiver og setninger. De bidrar til å klargjøre betydningen av en setning og gjør det lettere for lytteren eller leseren å forstå hva som blir uttrykt. Uten riktig bruk av preposisjoner kan en setning være uklar eller misforstått.

For eksempel, hvis vi sier “我去学校。Wǒ qù xuéxiào.” på kinesisk, kan det bety enten “Jeg går til skolen” eller “Jeg er allerede på skolen”. Ved å legge til preposisjonen “到dào” kan vi tydeliggjøre betydningen og si “我去到学校。Wǒ qù dào xuéxiào.” for å indikere at vi går til skolen.

De 10 viktigste preposisjonene i kinesisk språk

 

Preposisjon Betydning Eksempel
在Zài i, på, ved 我在学校。 Wǒ zài xuéxiào. (Jeg er på skolen)
从Cóng fra 我从中国来。Wǒ cóng zhōngguó lái. (Jeg kommer fra Kina)
去Qù til 我去北京。Wǒ qù Běijīng. (Jeg drar til Beijing)
向Xiàng mot, til 他向我走来。Tā xiàng wǒ zǒu lái. (Han går mot meg)
为Wèi for 我为你做饭。Wǒ wèi nǐ zuò fàn. (Jeg lager mat for deg)
跟Gēn med 我跟你一起去。Wǒ gēn nǐ yīqǐ qù. (Jeg drar med deg)
对Duì til, mot 我对你很好。Wǒ duì nǐ hěn hǎo. (Jeg er snill mot deg)
关于Guānyú om 我们谈论关于工作的事情。Wǒmen tánlùn guānyú gōngzuò de shìqíng. (Vi snakker om arbeid)
以及Yǐjí og 我喜欢吃水果以及蔬菜。Wǒ xǐhuān chī shuǐguǒ yǐjí shūcài. (Jeg liker å spise frukt og grønnsaker)
除了Chúle unntatt 我什么都吃,除了辣的。Wǒ shénme dōu chī, chúle là de.(Jeg spiser alt, unntatt krydret mat)

Her er en liste over de 10 viktigste preposisjonene som brukes i kinesisk språk, sammen med deres betydning og eksempler på hvordan de brukes i en setning:

1. 在 (zài) – i, på, ved
– 我在家里 (wǒ zài jiā lǐ) – Jeg er hjemme
– 他在学校里 (tā zài xué xiào lǐ) – Han er på skolen

2. 到 (dào) – til
– 我去到商店 (wǒ qù dào shāng diàn) – Jeg går til butikken
– 他来到办公室 (tā lái dào bàn gōng shì) – Han kommer til kontoret

3. 从 (cóng) – fra
– 我从中国来 (wǒ cóng zhōng guó lái) – Jeg kommer fra Kina
– 他从学校回家 (tā cóng xué xiào huí jiā) – Han går hjem fra skolen

4. 对 (duì) – mot, for
– 我对你很生气 (wǒ duì nǐ hěn shēng qì) – Jeg er sint på deg
– 他对工作很认真 (tā duì gōng zuò hěn rèn zhēn) – Han tar jobben sin på alvor

5. 在…之前 (zà..zhī qián) – før
– 我在吃饭之前洗手 (wǒ zài chī fàn zhī qián xǐ shǒu) – Jeg vasker hendene før jeg spiser
– 他在出门之前关灯 (tā zài chū mén zhī qián guān dēng) – Han slår av lyset før han går ut

6. 在…之后 (zà..zhī hòu) – etter
– 我在做作业之后玩电脑 (wǒ zài zuò zuò yè zhī hòu wán diàn nǎo) – Jeg spiller dataspill etter å ha gjort lekser
– 他在吃饭之后刷牙 (tā zài chī fàn zhī hòu shuā yá) – Han pusser tennene etter å ha spist

7. 为 (wèi) – for
– 我为你买了礼物 (wǒ wèi nǐ mǎi le lǐ wù) – Jeg kjøpte en gave til deg
– 他为家人做饭 (tā wèi jiā rén zuò fàn) – Han lager mat for familien sin

8. 关于 (guān yú) – om
– 我们要讨论关于环境保护的问题 (wǒ men yào tǎo lùn guān yú huán jìng bǎo hù de wèn tí) – Vi skal diskutere spørsmål om miljøvern
– 他写了一本关于历史的书 (tā xiě le yī běn guān yú lì shǐ de shū) – Han skrev en bok om historie

9. 跟 (gēn) – med
– 我跟朋友一起去电影院 (wǒ gēn péng yǒu yī qǐ qù diàn yǐng yuàn) – Jeg går på kino med venner
– 他跟家人吃晚饭 (tā gēn jiā rén chī wǎn fàn) – Han spiser middag med familien sin

10. 在…里面 (zà..lǐ miàn) – inne i
– 我的钱包在书包里面 (wǒ de qián bāo zài shū bāo lǐ miàn) – Lommeboken min er inne i ryggsekken
– 他的手机在口袋里面 (tā de shǒu jī zài kǒu dài lǐ miàn) – Telefonen hans er inne i lommen

Hvordan bruke preposisjoner i setninger

For å bruke preposisjoner riktig i kinesiske setninger, må du først forstå betydningen av preposisjonen og hvordan den passer inn i setningsstrukturen. Preposisjonen kommer vanligvis før det substantivet eller pronomenet den refererer til.

For eksempel, hvis vi vil si “Jeg går til parken”, bruker vi preposisjonen “到” for å indikere retningen av handlingen og plasserer den før substantivet “parken”. Setningen blir dermed “我去到公园”.

Det er viktig å merke seg at noen preposisjoner kan ha forskjellige betydninger avhengig av konteksten de brukes For eksempel kan preposisjonen “在” bety “i”, “på” eller “ved”, avhengig av sammenhengen. Det er derfor viktig å være oppmerksom på konteksten når du bruker preposisjoner i kinesisk språk.

Preposisjoner og deres forskjellige betydninger

Som nevnt tidligere kan preposisjoner ha forskjellige betydninger avhengig av konteksten de brukes Dette kan føre til at en setning får en annen betydning eller blir misforstått hvis preposisjonen ikke brukes riktig.

For eksempel, hvis vi sier “我在书店。Wǒ zài shūdiàn.” på kinesisk, kan det bety enten “Jeg er i bokhandelen” eller “Jeg går til bokhandelen”. Avhengig av konteksten kan preposisjonen “在zài” tolkes forskjellig. Hvis vi vil uttrykke at vi er i bokhandelen, kan vi si “我在书店里。Wǒ zài shūdiàn lǐ.”, der “里lǐ” indikerer at handlingen finner sted innenfor bokhandelen.

Vanlige feil ved bruk av preposisjoner

Det er noen vanlige feil som kan oppstå når man bruker preposisjoner i kinesisk språk. En vanlig feil er å bruke feil preposisjon for å uttrykke et bestemt forhold. For eksempel, å bruke “在zài” i stedet for “到dào” for å uttrykke retning eller bevegelse mot et sted.

En annen vanlig feil er å plassere preposisjonen på feil sted i setningen. Preposisjonen skal vanligvis plasseres før substantivet eller pronomenet den refererer til. Hvis den plasseres på feil sted, kan setningen bli uklar eller misforstått.

For å unngå disse feilene er det viktig å studere og øve på riktig bruk av preposisjoner i kinesisk språk. Det kan være nyttig å lese og lytte til kinesiske tekster og samtaler for å få en bedre forståelse av hvordan preposisjoner brukes i ulike sammenhenger.

Øvelser for å forbedre bruken av preposisjoner

For å forbedre forståelsen og bruken av preposisjoner i kinesisk språk, kan du prøve følgende øvelser:

1. Sett inn riktig preposisjon i følgende setninger:
– 我___学校里 (zài) – Jeg er på skolen
– 他___商店买东西 (qù) – Han går til butikken for å kjøpe ting

2. Oversett følgende setninger til kinesisk:
– Jeg går til parken.
– Han kommer fra Kina.

3. Lag dine egne setninger ved hjelp av de 10 viktigste preposisjonene i kinesisk språk.

Preposisjoner i daglig samtale

Preposisjoner brukes også i daglig samtale på kinesisk språk for å uttrykke forhold og plassering. For eksempel kan vi si “我和朋友一起去电影院。Wǒ hé péngyǒu yīqǐ qù diànyǐngyuàn.” for å si “Jeg går på kino med venner”. Preposisjonen “和hé” brukes her for å indikere at handlingen gjøres sammen med noen.

Det er viktig å være oppmerksom på hvordan preposisjoner brukes i ulike sammenhenger og lære vanlige uttrykk og setninger som inneholder preposisjoner.

Ressurser for å lære mer om preposisjoner i kinesisk språk

Hvis du ønsker å lære mer om preposisjoner i kinesisk språk, er det flere nyttige ressurser tilgjengelig. Her er noen bøker, nettsteder og andre ressurser som kan hjelpe deg med å studere og øve på preposisjoner:

– “Chinese Grammar Wiki” av AllSet Learning
– “Modern Mandarin Chinese Grammar: A Practical Guide” av Claudia Ross og Jing-heng Sheng Ma
– “Yoyo Chinese” – en online plattform for å lære kinesisk språ k.

Kontakt vår kontaktlærer, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!