Adjektiviske Predikater og Verbet ‘Å Være’ på Kinesisk

Konstruksjonen av setninger som involverer adjektiviske predikater avslører en fascinerende egenskap ved det kinesiske språket: verbet ‘å være’ brukes ofte ikke. Dette står i sterk kontrast til engelsk og mange andre språk hvor verbet ‘å være’ er en integrert del av setningsstrukturen. Å forstå denne unike egenskapen forbedrer ens forståelse av kinesisk syntaks og forbedrer kommunikasjonsevnen i språket.

Forstå Adjektiviske Predikater

På engelsk krever adjektiviske predikater vanligvis verbet ‘å være’ for å koble subjektet med adjektivet. For eksempel:

 • “She is tall.” (Hun er høy.)
 • “The rent is expensive.” (Leien er dyr.)

Her fungerer verbet ‘å være’ (is/er) som en kopula, som forbinder subjektet med adjektivet. Uten dette verbet ville setningene vært ufullstendige og grammatisk feil.

I kontrast er det kinesiske språket avhengig av en annen struktur, hvor verbet ‘å være’ (是, shì) ikke er nødvendig i adjektiviske predikater. Denne unike egenskapen kan være forvirrende for lærende i begynnelsen, men det er et grunnleggende aspekt ved kinesisk grammatikk som bringer enkelhet og effektivitet til språket.

Den Kinesiske Tilnærmingen

På kinesisk følger et adjektiv direkte etter subjektet, ofte ledsaget av adverbet 很 (hěn), som betyr ‘veldig’. Selv om 很 (hěn) oversettes til ‘veldig’, fungerer det i denne sammenhengen ofte mer som en grammatisk partikkel for å koble subjektet og adjektivet enn å understreke graden av adjektivet.

Eksempler:
 1. 她很高 (Tā hěn gāo) – “Hun er (veldig) høy.”
 2. 这所房子的租金很贵 (Zhèi suǒ fángzi de zūjīn hěn guì) – “Leien for dette huset er (veldig) dyr.”

I disse setningene er 很 (hěn) essensielt for strukturen, men det bærer ikke alltid sin fulle betydning av ‘veldig’. I stedet tjener det til å skape en grammatisk korrekt kobling mellom subjektet og adjektivet.

Kontekstuell Bruk

Selv om 很 (hěn) ofte brukes, er det ikke alltid nødvendig. I mer formelle eller litterære sammenhenger, eller når intensiteten av adjektivet trenger å understrekes, kan forskjellige strukturer eller tillegg av ord brukes. Den grunnleggende regelen forblir imidlertid at verbet ‘å være’ generelt utelates i adjektiviske predikater.

Tenk på en uformell samtale mellom venner som diskuterer dagen sin:

Venn A: 今天的天气怎么样?(Jīntiān de tiānqì zěnme yàng?) – “Hvordan er været i dag?” Venn B: 天气很冷。(Tiānqì hěn lěng.) – “Været er (veldig) kaldt.”

Her hjelper 很 (hěn) med å formidle kvaliteten på været uten å antyde ekstrem kulde med mindre det spesifiseres ytterligere.

Konsekvenser for Lærende

For lærende av kinesisk er denne syntaktiske forskjellen avgjørende. Det er en vanlig feil å sette inn 是 (shì) i adjektiviske predikater, noe som kan føre til forvirring og feil setningsdannelse. Å forstå at verbet ‘å være’ ikke er nødvendig i disse konstruksjonene hjelper lærende å danne setninger mer naturlig.

Ordforråd og Fraseeksempler

Vanlige Adjektiver

Å utvide sitt ordforråd med vanlige adjektiver er essensielt for å beskrive forskjellige kvaliteter og tilstander. Her er noen ofte brukte adjektiver:

 • 高 (gāo) – høy
 • 矮 (ǎi) – lav
 • 聪明 (cōngmíng) – smart
 • 笨 (bèn) – dum
 • 美丽 (měilì) – vakker
 • 丑 (chǒu) – stygg
 • 冷 (lěng) – kald
 • 热 (rè) – varm
 • 大 (dà) – stor
 • 小 (xiǎo) – liten
 • 贵 (guì) – dyr
 • 便宜 (piányi) – billig
 • 简单 (jiǎndān) – enkel
 • 复杂 (fùzá) – kompleks

Eksempelsetninger

For å befeste forståelsen av adjektiviske predikater, la oss se på flere eksempelsetninger som bruker adjektivene nevnt ovenfor:

 1. 她很高 (Tā hěn gāo) – “Hun er (veldig) høy.”
 2. 他很聪明 (Tā hěn cōngmíng) – “Han er (veldig) smart.”
 3. 天气很冷 (Tiānqì hěn lěng) – “Været er (veldig) kaldt.”
 4. 这个问题很复杂 (Zhège wèntí hěn fùzá) – “Dette problemet er (veldig) komplekst.”
 5. 这个苹果很大 (Zhège píngguǒ hěn dà) – “Dette eplet er (veldig) stort.”
 6. 那个包很贵 (Nàge bāo hěn guì) – “Den vesken er (veldig) dyr.”
 7. 她很美丽 (Tā hěn měilì) – “Hun er (veldig) vakker.”
 8. 我的猫很小 (Wǒ de māo hěn xiǎo) – “Katten min er (veldig) liten.”
 9. 今天的作业很简单 (Jīntiān de zuòyè hěn jiǎndān) – “Dagens lekser er (veldig) enkle.”

I hver setning tjener 很 (hěn) til å koble subjektet med adjektivet på en smidig måte, noe som sikrer grammatisk korrekthet.

Mer Kompleks Setninger

For å ytterligere illustrere allsidigheten til adjektiviske predikater på kinesisk, her er noen mer komplekse setninger:

 1. 这个房间很干净 (Zhège fángjiān hěn gānjìng) – “Dette rommet er (veldig) rent.”
 2. 我的车很脏 (Wǒ de chē hěn zāng) – “Bilen min er (veldig) skitten.”
 3. 他跑得很快 (Tā pǎo de hěn kuài) – “Han løper (veldig) fort.”
 4. 她说话很慢 (Tā shuōhuà hěn màn) – “Hun snakker (veldig) sakte.”
 5. 我今天很高兴 (Wǒ jīntiān hěn gāoxìng) – “Jeg er (veldig) glad i dag.”
 6. 她听到这个消息很难过 (Tā tīngdào zhège xiāoxi hěn nánguò) – “Hun ble (veldig) trist da hun hørte denne nyheten.”

Gradsmodifikatorer

Mens 很 (hěn) ofte brukes, kan andre gradsmodifikatorer justere intensiteten av adjektivet:

 • 非常 (fēicháng) – ekstremt
  • 他非常高 (Tā fēicháng gāo) – “Han er ekstremt høy.”
 • 有点 (yǒudiǎn) – litt
  • 她有点累 (Tā yǒudiǎn lèi) – “Hun er litt sliten.”
 • 特别 (tèbié) – spesielt
  • 这本书特别有趣 (Zhè běn shū tèbié yǒuqù) – “Denne boken er spesielt interessant.”

Ved å bruke disse gradsmodifikatorene kan talere formidle en mer presis nivå av intensitet for adjektivet, noe som tilfører dybde til deres beskrivelser.

Adjektiviske Fraser i Sammensatte Setninger

I sammensatte setninger kan adjektiviske predikater kombineres for å beskrive flere kvaliteter:

 1. 这个地方很美丽,也很安静 (Zhège dìfāng hěn měilì, yě hěn ānjìng) – “Dette stedet er veldig vakkert og også veldig rolig.”
 2. 他很聪明,但是很懒 (Tā hěn cōngmíng, dànshì hěn lǎn) – “Han er veldig smart, men veldig lat.”

Disse sammensatte setningene viser hvordan flere adjektiviske predikater kan sameksistere innenfor en enkelt setning, og gir en rikere beskrivelse.

Utvidet Ordforråd og Fraseeksempler

For å videreutvikle din kinesiske ferdighet, her er flere adjektiver og eksempelsetninger:

Flere Adjektiver:

 • 快 (kuài) – rask
 • 慢 (màn) – sakte
 • 难 (nán) – vanskelig
 • 容易 (róngyì) – lett
 • 远 (yuǎn) – langt
 • 近 (jìn) – nær
 • 重要 (zhòngyào) – viktig
 • 无聊 (wúliáo) – kjedelig

Ytterligere Eksempelsetninger:

 1. 他跑得很快 (Tā pǎo de hěn kuài) – “Han løper veldig raskt.”
 2. 她走得很慢 (Tā zǒu de hěn màn) – “Hun går veldig sakte.”
 3. 这道题很难 (Zhè dào tí hěn nán) – “Dette spørsmålet er veldig vanskelig.”
 4. 这个工作很容易 (Zhège gōngzuò hěn róngyì) – “Denne jobben er veldig lett.”
 5. 我的家很远 (Wǒ de jiā hěn yuǎn) – “Hjemmet mitt er veldig langt borte.”
 6. 学校很近 (Xuéxiào hěn jìn) – “Skolen er veldig nær.”
 7. 这个决定很重要 (Zhège juédìng hěn zhòngyào) – “Denne avgjørelsen er veldig viktig.”
 8. 这部电影很无聊 (Zhè bù diànyǐng hěn wúliáo) – “Denne filmen er veldig kjedelig.”

Vanlig Brukte Fraser og Uttrykk

For å gjøre samtaler mer naturlige, er det nyttig å lære fraser som ofte forekommer i dagliglivet. Her er noen vanlige adjektiviske fraser:

 1. 你今天看起来很累 (Nǐ jīntiān kànqǐlái hěn lèi) – “Du ser veldig sliten ut i dag.”
 2. 我觉得这个菜很咸 (Wǒ juéde zhège cài hěn xián) – “Jeg synes denne retten er veldig salt.”
 3. 他的中文很好 (Tā de Zhōngwén hěn hǎo) – “Hans kinesisk er veldig bra.”
 4. 这个地方很危险 (Zhège dìfāng hěn wēixiǎn) – “Dette stedet er veldig farlig.”
 5. 这个故事很有趣 (Zhège gùshi hěn yǒuqù) – “Denne historien er veldig interessant.”
 6. 她的声音很甜美 (Tā de shēngyīn hěn tiánměi) – “Stemmen hennes er veldig søt.”
 7. 你家很温馨 (Nǐ jiā hěn wēnxīn) – “Hjemmet ditt er veldig koselig.”
 8. 今天的会很重要 (Jīntiān de huì hěn zhòngyào) – “Dagens møte er veldig viktig.”

Beskrivende Fraser med Farger

Fargeadjektiver følger også samme struktur. Her er noen eksempler:

 1. 这个房间很明亮 (Zhège fángjiān hěn míngliàng) – “Dette rommet er veldig lyst.”
 2. 她的头发很黑 (Tā de tóufǎ hěn hēi) – “Håret hennes er veldig svart.”
 3. 这辆车很红 (Zhè liàng chē hěn hóng) – “Denne bilen er veldig rød.”
 4. 天空很蓝 (Tiānkōng hěn lán) – “Himmelen er veldig blå.”
 5. 这些花很漂亮 (Zhèxiē huā hěn piàoliang) – “Disse blomstene er veldig vakre.”

Uttrykke Følelser og Emosjoner

Å beskrive følelser og emosjoner er en vanlig bruk av adjektiviske predikater:

 1. 我很开心 (Wǒ hěn kāixīn) – “Jeg er veldig glad.”
 2. 他很生气 (Tā hěn shēngqì) – “Han er veldig sint.”
 3. 她很难过 (Tā hěn nánguò) – “Hun er veldig trist.”
 4. 我们很兴奋 (Wǒmen hěn xīngfèn) – “Vi er veldig spente.”
 5. 你很害怕 (Nǐ hěn hàipà) – “Du er veldig redd.”

Beskrive Objekter og Landskap

Når man beskriver objekter eller landskap, forblir strukturen den samme:

 1. 这个书包很轻 (Zhège shūbāo hěn qīng) – “Denne ryggsekken er veldig lett.”
 2. 那座山很高 (Nà zuò shān hěn gāo) – “Det fjellet er veldig høyt.”
 3. 河水很清澈 (Héshuǐ hěn qīngchè) – “Elvevannet er veldig klart.”
 4. 这座城市很现代 (Zhè zuò chéngshì hěn xiàndài) – “Denne byen er veldig moderne.”
 5. 公园很安静 (Gōngyuán hěn ānjìng) – “Parker er veldig stille.”

Konklusjon

Utelatelsen av verbet ‘å være’ i kinesiske adjektiviske predikater fremhever en betydelig syntaktisk forskjell fra engelsk. Denne egenskapen forenkler setningskonstruksjon på noen måter, men krever at lærende tilpasser sin forståelse av hvordan subjekter og adjektiver samhandler. Å mestre dette aspektet av kinesisk grammatikk tillater mer nøyaktig og flytende kommunikasjon, essensielt for både uformell samtale og formell diskurs. Å forstå og praktisere denne strukturen hjelper til med å oppnå flyt og en dypere forståelse av de språklige nyansene i kinesisk.

Ved å utforske og bruke en rekke adjektiver, gradsmodifikatorer og setningsstrukturer, kan lærende effektivt uttrykke et bredt spekter av kvaliteter og nyanser i sin tale og skriving, noe som gjør bruken av kinesisk mer allsidig og nyansert. Med konsekvent praksis og eksponering blir utelatelsen av verbet ‘å være’ i adjektiviske predikater en naturlig del av språkbruken, som reflekterer en dypere forståelse av kinesisk grammatikk og kommunikasjon.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!