Fra fabrikk til fintech: Lær forretningskinesisk for den moderne æra

I dagens raskt utviklende globale økonomi står Kina som en kraftstasjon for innovasjon og økonomisk vekst. For fagfolk og gründere som ønsker å engasjere seg i dette dynamiske markedet, er det å mestre forretningskinesisk ikke lenger bare en fordel – det er en nødvendighet. Ved LC Chinese School forstår vi viktigheten av å utstyre elever med språkferdighetene som trengs for å navigere i Kinas moderne forretningslandskap. Våre fleksible klasser er skreddersydd for travle fagfolk, og hjelper deg med å få det lingvistiske fortrinnet du trenger. Utforsk våre fleksible klassealternativer og start reisen din i dag på https://lcchineseschool.com/flexible-classes/.

Utviklingen av Kinas økonomi

Kinas økonomiske reise fra å være “verdens fabrikk” til en leder innen fintech og innovasjon er intet mindre enn bemerkelsesverdig. Denne overgangen gjenspeiles i det kinesiske språket selv, med nye termer og konsepter som dukker opp for å beskrive banebrytende industrier og praksiser.

Fra produksjon til høyteknologi

Tidligere, når man diskuterte Kinas økonomiske styrker, kunne man bruke fraser som:

 • 制造业 (zhì zào yè) – produksjonsindustri
 • 世界工厂 (shì jiè gōng chǎng) – verdens fabrikk
 • 劳动密集型产业 (láo dòng mì jí xíng chǎn yè) – arbeidsintensiv industri
 • 加工贸易 (jiā gōng mào yì) – bearbeidingshandel

I dag har imidlertid samtalen endret seg. Moderne forretningskinesisk inkluderer begreper som:

 • 人工智能 (rén gōng zhì néng) – kunstig intelligens
 • 区块链技术 (qū kuài liàn jì shù) – blokkjedeteknologi
 • 大数据 (dà shù jù) – big data
 • 云计算 (yún jì suàn) – cloud computing
 • 物联网 (wù lián wǎng) – tingenes internett (IoT)

Fremveksten av e-handel og digitale betalinger

Kinas e-handelsrevolusjon har gitt opphav til et helt nytt vokabular. Vurder denne dialogen mellom to forretningspartnere:

A: 我们需要优化我们的移动支付系统,跟上市场步伐。 (Wǒmen xūyào yōuhuà wǒmen de yídòng zhīfù xìtǒng, gēn shàng shìchǎng bùfá.) Vi må optimalisere vårt mobile betalingssystem for å holde tritt med markedet.

B: 没错,现在连街边小贩都用支付宝和微信支付。我们不能落后。 (Méi cuò, xiànzài lián jiē biān xiǎo fàn dōu yòng zhīfùbǎo hé wēixìn zhīfù. Wǒmen bù néng luòhòu.) Det stemmer, selv gateselgere bruker nå Alipay og WeChat Pay. Vi kan ikke falle bak.

A: 我们还应该考虑发展跨境电商业务,拓展国际市场。 (Wǒmen hái yīnggāi kǎolǜ fāzhǎn kuà jìng diàn shāng yèwù, tà zhǎn guójì shìchǎng.) Vi bør også vurdere å utvikle grenseoverskridende e-handelsvirksomhet for å ekspandere til internasjonale markeder.

B: 好主意。我们可以利用直播带货和社交电商来吸引年轻消费者。 (Hǎo zhǔyì. Wǒmen kěyǐ lìyòng zhí bō dài huò hé shè jiāo diàn shāng lái xī yǐn nián qīng xiāo fèi zhě.) God idé. Vi kan bruke livestream-shopping og sosial e-handel for å tiltrekke unge forbrukere.

Denne samtalen introduserer nøkkelbegreper:

 • 移动支付 (yídòng zhīfù) – mobil betaling
 • 支付宝 (zhīfùbǎo) – Alipay
 • 微信支付 (wēixìn zhīfù) – WeChat Pay
 • 跨境电商 (kuà jìng diàn shāng) – grenseoverskridende e-handel
 • 直播带货 (zhí bō dài huò) – livestream-shopping
 • 社交电商 (shè jiāo diàn shāng) – sosial e-handel

Navigere i oppstartsøkosystemet

Kinas oppstartsscene blomstrer, og med det kommer et unikt sett med termer og fraser. Gründere og investorer må være kjent med konsepter som:

 • 独角兽公司 (dú jiǎo shòu gōng sī) – enhørningsselskap
 • 天使投资 (tiān shǐ tóu zī) – engleinvestering
 • 融资轮 (róng zī lún) – finansieringsrunde
 • 商业模式 (shāng yè mó shì) – forretningsmodell
 • 孵化器 (fū huà qì) – inkubator
 • 加速器 (jiā sù qì) – akselerator

Vurder dette eksempelet på et pitchmøte:

Gründer: 我们的初创公司专注于发展共享经济模式,结合人工智能技术。 (Wǒmen de chū chuàng gōng sī zhuān zhù yú fā zhǎn gòng xiǎng jīng jì mó shì, jié hé rén gōng zhì néng jì shù.) Vår startup fokuserer på å utvikle en delingsøkonomimodell, kombinert med AI-teknologi.

Investor: 有意思。你们的盈利模式是什么?你们如何看待市场竞争? (Yǒu yì si. Nǐmen de yíng lì mó shì shì shénme? Nǐmen rú hé kàn dài shì chǎng jìng zhēng?) Interessant. Hva er forretningsmodellen deres? Hvordan ser dere på markedskonkurransen?

Gründer: 我们采用’免费增值’策略,基础服务免费,高级功能收费。我们的AI技术给我们带来了独特的竞争优势。 (Wǒmen cǎi yòng ‘miǎn fèi zēng zhí’ cè lüè, jī chǔ fú wù miǎn fèi, gāo jí gōng néng shōu fèi. Wǒmen de AI jì shù gěi wǒmen dài lái le dú tè de jìng zhēng yōu shì.) Vi bruker en ‘freemium’-strategi, med grunnleggende tjenester gratis og betaling for premium-funksjoner. Vår AI-teknologi gir oss en unik konkurransefordel.

Investor: 明白了。你们考虑过如何扩展到海外市场吗?有没有考虑过与大型科技公司合作? (Míng bái le. Nǐmen kǎo lǜ guò rú hé kuò zhǎn dào hǎi wài shì chǎng ma? Yǒu méi yǒu kǎo lǜ guò yǔ dà xíng kē jì gōng sī hé zuò?) Jeg forstår. Har dere vurdert hvordan dere kan ekspandere til utenlandske markeder? Har dere tenkt på å samarbeide med store teknologiselskaper?

Språket i Fintech

Finansteknologi, eller fintech, omformer måten forretninger drives på i Kina. Fagfolk i dette feltet må være kjent med begreper som:

 • 数字货币 (shù zì huò bì) – digital valuta
 • 在线借贷 (zài xiàn jiè dài) – online utlån
 • 智能投顾 (zhì néng tóu gù) – robo-rådgiver
 • 监管科技 (jiān guǎn kē jì) – regtech (regulatorisk teknologi)
 • 区块链金融 (qū kuài liàn jīn róng) – blokkjedefinans
 • 众筹 (zhòng chóu) – crowdfunding

Her er et eksempel på hvordan disse begrepene kan brukes i et forretningsmøte:

Leder: 我们需要开发一个智能投顾平台,以吸引年轻投资者。同时,我们也要关注数字货币的发展趋势。 (Wǒmen xūyào kāi fā yí gè zhì néng tóu gù píng tái, yǐ xī yǐn nián qīng tóu zī zhě. Tóng shí, wǒmen yě yào guān zhù shù zì huò bì de fā zhǎn qū shì.) Vi må utvikle en robo-rådgiverplattform for å tiltrekke unge investorer. Samtidig bør vi også følge med på utviklingstrekkene for digitale valutaer.

Teammedlem: 好主意。我们还应该考虑加入区块链技术,提高交易的安全性和透明度。 (Hǎo zhǔ yì. Wǒmen hái yīng gāi kǎo lǜ jiā rù qū kuài liàn jì shù, tí gāo jiāo yì de ān quán xìng hé tòu míng dù.) God idé. Vi bør også vurdere å inkorporere blokkjedeteknologi for å forbedre transaksjonssikkerhet og gjennomsiktighet.

Leder: 没问题,但我们必须确保符合所有的监管要求。我们可能需要投资一些监管科技解决方案。 (Méi wèn tí, dàn wǒmen bì xū què bǎo fú hé suǒ yǒu de jiān guǎn yāo qiú. Wǒmen kě néng xū yào tóu zī yì xiē jiān guǎn kē jì jiě jué fāng àn.) Ingen problem, men vi må sørge for at vi overholder alle regulatoriske krav. Vi må kanskje investere i noen regtech-løsninger.

Bærekraft og grønn forretningsvirksomhet

Ettersom Kina tar skritt for å adressere miljøutfordringer, har det oppstått et nytt vokabular rundt bærekraft og grønn forretningsvirksomhet:

 • 可持续发展 (kě chí xù fā zhǎn) – bærekraftig utvikling
 • 碳中和 (tàn zhōng hé) – karbonnøytralitet
 • 循环经济 (xún huán jīng jì) – sirkulær økonomi
 • 绿色金融 (lǜ sè jīn róng) – grønn finans
 • 可再生能源 (kě zài shēng néng yuán) – fornybar energi
 • 环保科技 (huán bǎo kē jì) – miljøvernteknologi

Disse konseptene blir stadig viktigere i forretningsdiskusjoner:

Leder: 我们公司正在努力实现碳中和目标,这是我们可持续发展战略的核心。 (Wǒmen gōng sī zhèng zài nǔ lì shí xiàn tàn zhōng hé mù biāo, zhè shì wǒmen kě chí xù fā zhǎn zhàn lüè de hé xīn.) Selskapet vårt jobber hardt for å oppnå karbonnøytralitetsmål, som er kjernen i vår bærekraftige utviklingsstrategi.

Partner: 那太好了。你们有考虑发行绿色债券来融资吗?这在绿色金融领域越来越受欢迎。 (Nà tài hǎo le. Nǐmen yǒu kǎo lǜ fā xíng lǜ sè zhài quàn lái róng zī ma? Zhè zài lǜ sè jīn róng lǐng yù yuè lái yuè shòu huān yíng.) Det er flott. Har dere vurdert å utstede grønne obligasjoner for finansiering? Dette blir stadig mer populært innen grønn finans.

Leder: 是的,我们正在探索各种绿色金融工具。我们还在投资可再生能源项目,以减少我们的碳足迹。 (Shì de, wǒmen zhèng zài tàn suǒ gè zhǒng lǜ sè jīn róng gōng jù. Wǒmen hái zài tóu zī kě zài shēng néng yuán xiàng mù, yǐ jiǎn shǎo wǒmen de tàn zú jī.) Ja, vi utforsker forskjellige grønne finansielle instrumenter. Vi investerer også i fornybare energiprosjekter for å redusere vårt karbonavtrykk.

Mestre forretningsetikette

Å forstå språket i moderne kinesisk forretningsvirksomhet går utover vokabular – det involverer også å mestre kulturelle nyanser og etikette. Her er noen nøkkelfraser for forretningsinteraksjoner:

 • 很高兴认识您 (Hěn gāo xìng rèn shi nín) – Hyggelig å møte deg
 • 打扰了 (Dǎ rǎo le) – Beklager forstyrrelsen
 • 请多关照 (Qǐng duō guān zhào) – Vennligst gi meg din veiledning og støtte
 • 合作愉快 (Hé zuò yú kuài) – Lykke til med samarbeidet
 • 敬请指教 (Jìng qǐng zhǐ jiào) – Vennligst gi meg dine råd/veiledning
 • 共创双赢 (Gòng chuàng shuāng yíng) – La oss skape en vinn-vinn-situasjon sammen

Vurder denne utvekslingen under en forretingsmiddag:

Vert: 请慢用。我们敬您一杯,感谢您的支持。希望我们能够共创双赢的局面。 (Qǐng màn yòng. Wǒmen jìng nín yì bēi, gǎn xiè nín de zhī chí. Xī wàng wǒmen néng gòu gòng chuàng shuāng yíng de jú miàn.) Vær så god og nyt måltidet. Vi vil skåle for å takke for din støtte. Vi håper vi kan skape en vinn-vinn-situasjon sammen.

Gjest: 非常感谢。我相信我们的合作会很成功。请多关照。 (Fēi cháng gǎn xiè. Wǒ xiāng xìn wǒmen de hé zuò huì hěn chéng gōng. Qǐng duō guān zhào.) Tusen takk. Jeg tror vårt samarbeid vil bli veldig vellykket. Vennligst gi meg din veiledning og støtte.

Vert: 太客气了。让我们共同努力,一起迎接未来的挑战和机遇。干杯! (Tài kè qi le. Ràng wǒmen gòng tóng nǔ lì, yì qǐ yíng jiē wèi lái de tiǎo zhàn hé jī yù. Gān bēi!) Du er for snill. La oss jobbe sammen for å møte fremtidige utfordringer og muligheter. Skål!

Grammatisk fokus: Forretningsrelaterte strukturer

For å kommunisere effektivt i en forretningsmessig sammenheng, er det avgjørende å mestre visse grammatiske strukturer. Her er noen eksempler:

 1. Bruk av 需要 (xūyào) for å uttrykke nødvendighet: 我们需要扩大市场份额。 (Wǒmen xūyào kuò dà shì chǎng fèn’é.) Vi må utvide vår markedsandel.
 2. 不仅…而且 (bù jǐn… ér qiě) strukturen for å legge vekt på: 我们不仅要提高效率,而且要降低成本。 (Wǒmen bù jǐn yào tí gāo xiào lǜ, ér qiě yào jiàng dī chéng běn.) Vi må ikke bare forbedre effektiviteten, men også redusere kostnadene.
 3. Bruk av 虽然…但是 (suī rán… dàn shì) for innrømmelser: 虽然市场竞争激烈,但是我们有独特的优势。 (Suī rán shì chǎng jìng zhēng jī liè, dàn shì wǒmen yǒu dú tè de yōu shì.) Selv om markedskonkurransen er intens, har vi unike fordeler.
 4. 既…又 (jì… yòu) strukturen for å beskrive flere egenskaper: 我们的产品既环保又实用。 (Wǒmen de chǎn pǐn jì huán bǎo yòu shí yòng.) Vårt produkt er både miljøvennlig og praktisk.
 5. Bruk av 为了 (wèi le) for å uttrykke hensikt: 为了提高市场占有率,我们将加大营销投入。 (Wèi le tí gāo shì chǎng zhàn yǒu lǜ, wǒmen jiāng jiā dà yíng xiāo tóu rù.) For å øke vår markedsandel, vil vi øke vår markedsføringsinvestering.

Viktig vokabular for forretningskinesisk

For å hjelpe deg i gang, her er en utvidet liste over essensielle forretningskinesiske begreper:

 1. 市场 (shì chǎng) – marked
 2. 利润 (lì rùn) – fortjeneste
 3. 投资 (tóu zī) – investering
 4. 谈判 (tán pàn) – forhandling
 5. 股东 (gǔ dōng) – aksjonær
 6. 营销 (yíng xiāo) – markedsføring
 7. 创新 (chuàng xīn) – innovasjon
 8. 战略 (zhàn lüè) – strategi
 9. 竞争对手 (jìng zhēng duì shǒu) – konkurrent
 10. 合同 (hé tong) – kontrakt
 11. 品牌 (pǐn pái) – merkevare
 12. 风险管理 (fēng xiǎn guǎn lǐ) – risikostyring
 13. 股票 (gǔ piào) – aksje
 14. 融资 (róng zī) – finansiering
 15. 并购 (bìng gòu) – fusjoner og oppkjøp
 16. 供应链 (gōng yìng liàn) – forsyningskjede
 17. 市场份额 (shì chǎng fèn’é) – markedsandel
 18. 商业模式 (shāng yè mó shì) – forretningsmodell
 19. 企业文化 (qǐ yè wén huà) – bedriftskultur
 20. 可持续发展 (kě chí xù fā zhǎn) – bærekraftig utvikling

Konklusjon

Å mestre forretningskinesisk for den moderne æra er en pågående prosess som krever dedikasjon og øvelse. Etter hvert som Kinas økonomi fortsetter å utvikle seg, utvikler også språket som brukes til å beskrive dens ulike sektorer og innovasjoner seg. Ved å holde deg oppdatert med disse språklige utviklingene, vil du være bedre rustet til å engasjere deg med kinesiske partnere, forhandle avtaler og forstå markedstrender.

Husk at språklæring er en reise, og det å ha riktig veiledning kan utgjøre all forskjell. Ved LC Chinese School tilbyr vi fleksible klasser designet for å hjelpe travle fagfolk som deg med å mestre nyansene i forretningskinesisk. Enten du er nybegynner eller ønsker å forbedre dine avanserte ferdigheter, kan våre erfarne instruktører hjelpe deg med å nå dine språkmål.

Er du klar til å ta din forretningskinesisk til neste nivå? Utforsk våre fleksible klassealternativer og start reisen din i dag på https://lcchineseschool.com/flexible-classes/. Med dedikasjon og de riktige ressursene vil du snart kunne konversere selvsikkert om alt fra tradisjonell produksjon til banebrytende fintech!

Ved å fordype deg i språket til moderne kinesisk forretningsvirksomhet, åpner du dører til nye muligheter og får en dypere forståelse av en av verdens mest dynamiske økonomier. Ikke la språk være en barriere for din profesjonelle suksess i Kina. Start din læringsreise med LC Chinese School i dag og posisjonerer deg for suksess i det stadig utviklende landskapet av global forretningsvirksomhet.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!