Forhandle på kinesisk: Strategier og vokabular

Å forhandle på kinesisk krever ikke bare språkkunnskaper, men også en forståelse av kulturelle nyanser og forretningsetikette. Denne artikkelen gir detaljerte strategier, essensielt vokabular og eksempeldialoger for å hjelpe deg med å navigere forhandlinger på kinesisk, og sikrer vellykkede og respektfulle resultater. For å forbedre dine kinesiske språkkunnskaper og kulturelle innsikter, vurder å melde deg på fleksible klasser ved LC Chinese School.

Forstå kinesisk forhandlingskultur

Viktigheten av relasjoner (关系 – guānxì)

I Kina er det å bygge sterke relasjoner grunnleggende for vellykkede forhandlinger. Konseptet 关系 (guānxì) refererer til det intrikate nettverket av forbindelser og relasjoner som letter forretningssaker. I kinesisk kultur gjennomføres ofte forretninger med individer fremfor selskaper. Å etablere tillit og rapport med dine kinesiske motparter før du går inn i forretningsdiskusjoner er avgjørende. En sterk relasjon kan føre til smidigere forhandlinger og bedre langsiktig samarbeid.

Kinesiske bedrifter prioriterer ofte langsiktige relasjoner over kortsiktige gevinster. Denne vektleggingen av relasjoner kan spores tilbake til konfucianske prinsipper, som vektlegger harmoni, respekt og lojalitet. Når du forhandler i Kina, er det viktig å investere tid i å bygge disse relasjonene. Dette kan innebære uformelle møter, middager og sosiale sammenkomster, der forretningssaker kanskje ikke diskuteres eksplisitt, men der tillit og gjensidig forståelse bygges.

Respekt for hierarki (等级 – děngjí)

Kinesisk forretningskultur legger stor vekt på hierarki. Å forstå og respektere den hierarkiske strukturen innenfor et selskap er avgjørende. Når du adresserer senior medlemmer av teamet, bruk deres titler og etternavn, som for eksempel 张总 (Zhāng zǒng) for daglig leder Zhang. Å gjenkjenne og respektere deres autoritet kan ha stor innvirkning på forhandlingsprosessen. Sørg for at du adresserer den mest senior personen først og viker for dem i diskusjoner.

Hierarki i Kina er ofte basert på alder, rang og erfaring. Beslutninger tas vanligvis på de høyeste nivåene, og lavere nivå ansatte har kanskje ikke myndighet til å ta bindende beslutninger. Når du forhandler, er det viktig å identifisere beslutningstakerne og sikre at de er involvert i nøkkeldiskusjoner. Å respektere den hierarkiske strukturen viser din forståelse av kinesisk forretningskultur og kan lette smidigere forhandlinger.

Indirekte kommunikasjon (委婉 – wěiwǎn)

Kinesisk kommunikasjon har en tendens til å være mer indirekte sammenlignet med vestlige stiler. Det er viktig å lese mellom linjene og være oppmerksom på ikke-verbale signaler. Unngå konfronterende eller altfor assertiv oppførsel, da det kan oppfattes som respektløst. Bruk i stedet høflig og indirekte språk for å uttrykke uenigheter eller negative svar. For eksempel, i stedet for å si “nei” direkte, kan du si “这个问题我们还需要讨论一下” (Zhège wèntí wǒmen hái xūyào tǎolùn yīxià) som betyr “Vi må diskutere dette problemet videre.”

Indirekte kommunikasjon bidrar til å opprettholde harmoni og unngå konflikter. Det er vanlig å bruke uttrykk som “可能” (kěnéng – muligens) eller “也许” (yěxǔ – kanskje) for å myke opp utsagn. Å forstå subtilitetene i indirekte kommunikasjon kan forhindre misforståelser og sikre at forhandlinger går smidig.

Nøkkelstrategier for vellykkede forhandlinger

1. Forberedelse og forskning (准备和研究 – zhǔnbèi hé yánjiū)

Grundig forberedelse er essensielt. Undersøk motpartens virksomhet, industri og bakgrunn. Forstå deres behov, mål og potensielle bekymringer. Dette vil gjøre det mulig for deg å presentere skreddersydde løsninger og vise ditt engasjement for et gjensidig fordelaktig resultat. I tillegg bør du gjøre deg kjent med kinesisk forretningsetikette og kulturelle normer for å unngå misforståelser.

Forberedelse innebærer også å forstå den bredere markedskonteksten og det økonomiske miljøet i Kina. Hold deg informert om bransjetrender, regulatoriske endringer og konkurransedynamikk. Denne kunnskapen vil hjelpe deg med å forutse potensielle problemer og forhandle mer effektivt.

2. Tålmodighet og utholdenhet (耐心和坚持 – nàixīn hé jiānchí)

Forhandlinger i Kina kan være tidkrevende. Tålmodighet er en dyd. Vær forberedt på lange diskusjoner og flere møter. Utholdenhet og en rolig væremåte vil hjelpe deg med å navigere gjennom forhandlingsprosessen. Forstå at beslutninger ofte tas kollektivt, noe som kan legge til tid som kreves for å nå en avtale.

Kinesiske forhandlere kan engasjere seg i detaljerte diskusjoner og stille mange spørsmål for fullt ut å forstå ditt forslag. Vær tålmodig og gi grundige forklaringer. Å bygge et solid fundament av tillit og forståelse tar tid, men det er avgjørende for langsiktig suksess.

3. Bygge tillit (建立信任 – jiànlì xìnrèn)

Investere tid i å bygge personlige relasjoner. Delta på sosiale arrangementer, del måltider og engasjer deg i uformelle samtaler. Å vise oppriktighet og pålitelighet vil komme langt med å etablere tillit og troverdighet. Tillit er en hjørnestein i kinesiske forretningsforhold, og et solid fundament kan føre til mer vellykkede forhandlinger.

Tillitsbyggende aktiviteter strekker seg ofte utover kontoret. Å delta på kulturelle arrangementer, vise interesse for kinesiske tradisjoner og vise respekt for lokale skikker kan styrke relasjoner. Personlige gester, som å gi gjennomtenkte gaver, kan også forbedre tillit og velvilje.

4. Fleksibilitet og kompromiss (灵活和妥协 – línghuó hé tuǒxié)

Fleksibilitet er nøkkelen. Vær villig til å tilpasse deg og finne felles grunn. Kompromiss er ofte nødvendig for å nå en gjensidig tilfredsstillende avtale. Å vise vilje til å imøtekomme den andre partens behov kan fremme velvilje. Vær åpen for kreative løsninger som adresserer begge parters interesser.

Kinesiske forhandlere verdsetter pragmatisme og praktiske løsninger. Å være fleksibel og åpen kan føre til innovative avtaler som gagner begge sider. Unngå stive posisjoner og vær forberedt på å utforske forskjellige alternativer for å nå enighet.

5. Klar og konsis kommunikasjon (清晰和简明的沟通 – qīngxī hé jiǎnmíng de gōutōng)

Mens indirekte kommunikasjon er vanlig, er klarhet fortsatt viktig. Sørg for at dine forslag og svar er klare og konsise. Unngå tvetydighet og vær spesifikk om vilkår og betingelser. Bruk skriftlige avtaler for å bekrefte muntlige diskusjoner og forhindre misforståelser.

I skriftlig kommunikasjon, bruk enkel og direkte språk. Unngå sjargong og altfor komplekse termer. Sørg for at alle parter har en klar forståelse av avtalen for å unngå potensielle tvister i fremtiden.

Essensielt vokabular for forhandlinger

Hilsener og formaliteter

 • 您好 (nín hǎo) – Hei (formelt)
 • 早上好 (zǎoshang hǎo) – God morgen
 • 晚上好 (wǎnshàng hǎo) – God kveld
 • 请 (qǐng) – Vær så snill
 • 谢谢 (xièxiè) – Takk
 • 不客气 (bú kèqi) – Ingen årsak
 • 对不起 (duìbuqǐ) – Unnskyld
 • 没关系 (méi guānxi) – Det går bra

Bygge relasjoner

 • 关系 (guānxì) – Relasjon
 • 信任 (xìnrèn) – Tillit
 • 合作 (hézuò) – Samarbeid
 • 朋友 (péngyǒu) – Venn
 • 介绍 (jièshào) – Introdusere
 • 认识 (rènshi) – Kjenne (noen)
 • 建立 (jiànlì) – Etablere

Forhandlingsvilkår

 • 讨论 (tǎolùn) – Diskutere
 • 协议 (xiéyì) – Avtale
 • 条款 (tiáokuǎn) – Vilkår
 • 条件 (tiáojiàn) – Betingelser
 • 合同 (hétóng) – Kontrakt
 • 提议 (tíyì) – Forslag
 • 报价 (bàojià) – Tilbud
 • 利益 (lìyì) – Interesser
 • 谈判 (tánpàn) – Forhandle
 • 对策 (duìcè) – Strategi

Fraser for forhandling

 • 我们可以讨论一下这个吗?(wǒmen kěyǐ tǎolùn yīxià zhège ma?) – Kan vi diskutere dette?
 • 您的意见是什么?(nín de yìjiàn shì shénme?) – Hva er din mening?
 • 我们需要更多时间。(wǒmen xūyào gèng duō shíjiān.) – Vi trenger mer tid.
 • 这个条件可以接受吗?(zhège tiáojiàn kěyǐ jiēshòu ma?) – Er denne betingelsen akseptabel?
 • 我们可以再谈谈价格吗?(wǒmen kěyǐ zài tán tán jiàgé ma?) – Kan vi diskutere prisen videre?
 • 您的底线是什么?(nín de dǐxiàn shì shénme?) – Hva er din grense?
 • 我们可以找到一个中间点吗?(wǒmen kěyǐ zhǎodào yīgè zhōngjiān diǎn ma?) – Kan vi finne et kompromiss?
 • 我同意这个提议。(wǒ tóngyì zhège tíyì.) – Jeg er enig i dette forslaget.
 • 让我们总结一下。(ràng wǒmen zǒngjié yīxià.) – La oss oppsummere.

Avslutte avtalen

 • 签署 (qiānshǔ) – Signere
 • 合同 (hétóng) – Kontrakt
 • 最终协议 (zuìzhōng xiéyì) – Endelig avtale
 • 感谢您的合作。(gǎnxiè nín de hézuò.) – Takk for samarbeidet.
 • 我们期待合作。(wǒmen qídài hézuò.) – Vi ser frem til å samarbeide.
 • 请签字。(qǐng qiānzì.) – Vennligst signér.
 • 我们成功了!(wǒmen chénggōngle!) – Vi klarte det!
 • 是的,期待未来的合作。(shì de, qídài wèilái de hézuò.) – Ja, ser frem til fremtidig samarbeid.

Utvidet vokabularliste

 • 市场 (shìchǎng) – Marked
 • 需求 (xūqiú) – Etterspørsel
 • 供应 (gōngyìng) – Tilførsel
 • 价格 (jiàgé) – Pris
 • 成本 (chéngběn) – Kostnad
 • 利润 (lìrùn) – Fortjeneste
 • 风险 (fēngxiǎn) – Risiko
 • 质量 (zhìliàng) – Kvalitet
 • 投资 (tóuzī) – Investering
 • 预算 (yùsuàn) – Budsjett
 • 期限 (qīxiàn) – Frist
 • 批准 (pīzhǔn) – Godkjenning
 • 修改 (xiūgǎi) – Endre
 • 实施 (shíshī) – Implementere
 • 检讨 (jiǎntǎo) – Gjennomgå
 • 策略 (cèlüè) – Strategi
 • 目标 (mùbiāo) – Mål
 • 竞争 (jìngzhēng) – Konkurranse
 • 市场份额 (shìchǎng fèn’é) – Markedsandel
 • 战略伙伴 (zhànlüè huǒbàn) – Strategisk partner

Eksempeldialoger for forretningsforhandlinger

Første møte

A: 您好,张总,很高兴见到您。(Nín hǎo, Zhāng zǒng, hěn gāoxìng jiàn dào nín.)
Hei, Zhang, det er en glede å møte deg.

B: 您好,李先生,同样高兴见到您。(Nín hǎo, Lǐ xiānshēng, tóngyàng gāoxìng jiàn dào nín.)
Hei, Mr. Li, det er også en glede å møte deg.

A: 希望我们今天的会议会很成功。(Xīwàng wǒmen jīntiān de huìyì huì hěn chénggōng.)
Jeg håper møtet vårt i dag blir vellykket.

B: 我也是,希望我们能找到一个合适的方案。(Wǒ yě shì, xīwàng wǒmen néng zhǎodào yīgè héshì de fāng’àn.)
Jeg også, jeg håper vi kan finne en passende løsning.

Diskutere vilkår

A: 我们对合作的条款有一些建议。(Wǒmen duì hézuò de tiáokuǎn yǒu yīxiē jiànyì.)
Vi har noen forslag angående vilkårene for samarbeid.

B: 请说,我们愿意听取您的意见。(Qǐng shuō, wǒmen yuànyì tīngqǔ nín de yìjiàn.)
Vær så god, vi er villige til å høre dine meninger.

A: 我们希望价格方面能有一些调整。(Wǒmen xīwàng jiàgé fāngmiàn néng yǒu yīxiē tiáozhěng.)
Vi håper det kan gjøres noen justeringer i prisene.

B: 具体来说,您希望怎样调整?(Jùtǐ lái shuō, nín xīwàng zěnyàng tiáozhěng?)
Spesifikt, hvordan ønsker du å justere det?

A: 如果可以的话,我们希望减少10%。(Rúguǒ kěyǐ dehuà, wǒmen xīwàng jiǎnshǎo 10%.)
Hvis mulig, håper vi å redusere det med 10%.

B: 这个可以商量,不过我们也有一些条件。(Zhège kěyǐ shāngliáng, bùguò wǒmen yě yǒu yīxiē tiáojiàn.)
Dette kan diskuteres, men vi har også noen betingelser.

A: 请说,我们愿意听。(Qǐng shuō, wǒmen yuànyì tīng.)
Vær så god, vi er villige til å lytte.

B: 我们希望交货期能提前。(Wǒmen xīwàng jiāohuò qī néng tíqián.)
Vi håper leveringsperioden kan fremskyndes.

A: 我们会尽力安排,但需要评估实际情况。(Wǒmen huì jìnlì ānpái, dàn xūyào pínggū shíjì qíngkuàng.)
Vi vil gjøre vårt beste for å arrangere det, men vi må vurdere den faktiske situasjonen.

Nå en avtale

B: 我们需要考虑一下这个提议。(Wǒmen xūyào kǎolǜ yīxià zhège tíyì.)
Vi må vurdere dette forslaget.

A: 理解,您需要多长时间?(Lǐjiě, nín xūyào duō cháng shíjiān?)
Forstått, hvor lang tid trenger du?

B: 我们明天给您答复,如何?(Wǒmen míngtiān gěi nín dáfù, rúhé?)
Kan vi gi deg svar i morgen?

A: 好的,期待您的答复。(Hǎo de, qídài nín de dáfù.)
Greit, ser frem til ditt svar.

Avslutning

B: 我们同意您的建议,可以签合同了。(Wǒmen tóngyì nín de jiànyì, kěyǐ qiān hétóngle.)
Vi er enige i forslaget ditt, vi kan signere kontrakten.

A: 太好了,感谢您的合作。(Tài hǎole, gǎnxiè nín de hézuò.)
Flott, takk for samarbeidet.

B: 这是合同,请签字。(Zhè shì hétóng, qǐng qiānzì.)
Her er kontrakten, vennligst signer.

A: 我们成功了!(Wǒmen chénggōngle!)
Vi klarte det!

B: 是的,期待未来的合作。(Shì de, qídài wèilái de hézuò.)
Ja, ser frem til fremtidig samarbeid.

Avanserte strategier og nyanser

Bruk av meglere (中间人 – zhōngjiānrén)

I noen tilfeller kan det å bruke en megler eller mellommann som har sterke guanxi (关系) med begge parter, lette forhandlingsprosessen. En megler kan hjelpe til med å bygge bro over kulturelle og kommunikative gap, noe som gjør det lettere å nå en avtale. Denne personen kan også hjelpe til med å løse konflikter diskret og opprettholde harmoni.

Forstå “Face” (面子 – miànzi)

Konseptet “face” (面子) er ekstremt viktig i kinesisk kultur. Det refererer til en persons omdømme, verdighet og prestisje. I forhandlinger er det avgjørende å gi ansikt (给面子) til dine motparter ved å vise respekt og unngå handlinger som kan forårsake forlegenhet eller tap av ansikt. Å hjelpe noen med å redde ansikt (留面子) ved å være diplomatisk og hensynsfull kan styrke relasjoner og lette vellykkede utfall.

Tempo og timing

Forhandlinger i Kina følger ofte et annet tempo sammenlignet med vestlige praksiser. De innledende fasene kan innebære lange diskusjoner om generelle temaer for å bygge rapport. Den faktiske forhandlingen av vilkår kan bli forsinket til et sterkt forhold er etablert. I tillegg, vær oppmerksom på viktige datoer og tidspunkter, som kinesisk nyttår eller andre nasjonale helligdager, som kan påvirke tilgjengelighet og responsivitet.

Gaver og gester

Gaver kan spille en betydelig rolle i å bygge relasjoner i Kina. Selv om det er viktig å være oppmerksom på selskapets retningslinjer og lokale lover angående gavegiving, kan små, gjennomtenkte gaver være et tegn på takknemlighet og velvilje. Velg gaver som er kulturelt passende og unngå alt som kan anses som støtende. Presenter gaven med begge hender som et tegn på respekt.

Langsiktig perspektiv

Kinesiske bedrifter prioriterer ofte langsiktige relasjoner og stabilitet fremfor kortsiktige gevinster. Å vise en forpliktelse til et langsiktig partnerskap kan være mer overbevisende enn å fokusere utelukkende på umiddelbare fordeler. Fremhev hvordan ditt forslag samsvarer med deres langsiktige mål og hvordan det kan bidra til gjensidig suksess over tid.

Praktiske tips for effektive forhandlinger

 1. Observer og tilpass deg: Vær oppmerksom på oppførselen og kommunikasjonsstilen til dine kinesiske motparter. Tilpass tilnærmingen din for å samsvare med deres preferanser og kulturelle normer.
 2. Vær ydmyk: Vis ydmykhet og unngå arroganse. Beskjedenhet verdsettes, og det å være for skrytende kan virke frastøtende.
 3. Lær kinesisk: Å ha en grunnleggende forståelse av kinesisk kan forbedre kommunikasjonen betydelig og vise respekt for dine motparter. Vurder å melde deg på språkkurs for å forbedre ferdighetene dine.
 4. Dokumenter alt: Sørg for at alle avtaler og viktige punkter som diskuteres dokumenteres skriftlig. Dette bidrar til å forhindre misforståelser og gir en referanse for fremtidige diskusjoner.
 5. Følg opp: Etter møter, følg opp med en oppsummering av hva som ble diskutert og avtalt. Dette styrker ditt engasjement og sikrer klarhet på begge sider.

Utvidet eksempeldialog

Grundig forhandling

A: 张总,我们这次合作项目的目标是双赢。(Zhāng zǒng, wǒmen zhè cì hézuò xiàngmù de mùbiāo shì shuāngyíng.)
Mr. Zhang, vårt mål for dette samarbeidet er en vinn-vinn situasjon.

B: 当然,我们也希望如此。(Dāngrán, wǒmen yě xīwàng rúcǐ.)
Selvfølgelig, vi håper også det.

A: 在价格方面,我们提出了10%的降价要求。您怎么看?(Zài jiàgé fāngmiàn, wǒmen tíchūle 10% de jiàngjià yāoqiú. Nín zěnme kàn?)
Når det gjelder prising, har vi foreslått en rabatt på 10%. Hva tenker du om det?

B: 这个要求有些高,我们的成本压力也很大。(Zhège yāoqiú yǒuxiē gāo, wǒmen de chéngběn yālì yě hěn dà.)
Dette kravet er ganske høyt; vi har også betydelige kostnadspress.

A: 我理解您的难处。我们可以探讨其他合作方式,比如增加订单量以降低成本。(Wǒ lǐjiě nín de nánchù. Wǒmen kěyǐ tàntǎo qítā hézuò fāngshì, bǐrú zēngjiā dìngdān liàng yǐ jiàngdī chéngběn.)
Jeg forstår dine vanskeligheter. Vi kan utforske andre samarbeidsmåter, for eksempel å øke ordrevolumet for å redusere kostnadene.

B: 这是一个不错的建议,我们可以进一步讨论细节。(Zhè shì yīgè bùcuò de jiànyì, wǒmen kěyǐ jìnyībù tǎolùn xìjié.)
Dette er et godt forslag; vi kan diskutere detaljene videre.

A: 好的,那我们来具体谈谈订单量和交货期的安排。(Hǎo de, nà wǒmen lái jùtǐ tán tán dìngdān liàng hé jiāohuò qī de ānpái.)
Greit, la oss diskutere spesifikkene rundt ordrevolumet og leveringsplanen.

B: 我们希望每月的订单量能达到5000台,这样我们可以有一定的优惠空间。(Wǒmen xīwàng měi yuè de dìngdān liàng néng dádào 5000 tái, zhèyàng wǒmen kěyǐ yǒu yīdìng de yōuhuì kōngjiān.)
Vi håper at månedlig ordrevolum kan nå 5000 enheter, noe som vil gi oss litt rom for rabatter.

A: 这个数量我们可以接受,但需要确保按时交货。(Zhège shùliàng wǒmen kěyǐ jiēshòu, dàn xūyào quèbǎo ànshí jiāohuò.)
Vi kan akseptere dette antallet, men vi må sikre rettidig levering.

B: 没问题,我们会全力以赴保证按时交货。(Méi wèntí, wǒmen huì quánlì yǐfù bǎozhèng ànshí jiāohuò.)
Ingen problem, vi vil gjøre vårt beste for å sikre rettidig levering.

A: 太好了,那我们就这几个关键点达成一致了。(Tài hǎole, nà wǒmen jiù zhè jǐ gè guānjiàn diǎn dáchéng yīzhìle.)
Flott, da har vi nådd enighet om disse nøkkelpunktene.

B: 是的,我们接下来可以准备合同。(Shì de, wǒmen jiē xiàlái kěyǐ zhǔnbèi hétóng.)
Ja, vi kan fortsette med å forberede kontrakten.

A: 感谢您的合作,希望我们合作愉快。(Gǎnxiè nín de hézuò, xīwàng wǒmen hézuò yúkuài.)
Takk for samarbeidet; jeg håper vi får et hyggelig samarbeid.

B: 一定会的,期待未来更多的合作机会。(Yīdìng huì de, qídài wèilái gèng duō de hézuò jīhuì.)
Det vil vi definitivt; ser frem til flere samarbeidsmuligheter i fremtiden.

Konklusjon

Å forhandle på kinesisk krever en blanding av språkkunnskaper, kulturell bevissthet og strategisk tenkning. Ved å forstå viktigheten av relasjoner, respektere hierarki og praktisere tålmodighet, kan du navigere kompleksiteten i kinesiske forhandlinger med selvtillit. Bevæpnet med de riktige strategiene og vokabularet, er du godt utstyrt til å oppnå gjensidig fordelaktige resultater og bygge varige forretningspartnerskap i Kina. For å ytterligere forbedre dine ferdigheter og øke dine sjanser for suksess, vurder å melde deg på fleksible klasser ved LC Chinese School.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!